KURSPLAN

Medielandskap i förändring 15 högskolepoäng

Structural changes in the media landscape
Grundnivå, V0021F
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Medie- och kommunikationsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medie- och kommunikationsvetenskap
Ingår i huvudområde
Medie- och kommunikationsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6). Eller: Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Syftet med kursen är att studenten skapar en övergripande bild av kunskapsområdet medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik och dess relation till en föränderlig värld. Den utgör också en introduktion till professionsområdet genom färdighetsträning i inriktningsspecifika medier och intervju som metod. Under kursen kommer studenterna också att träna muntliga och skriftliga presentationer.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

 • på ett övergripande sätt kunna beskriva olika centrala forsknings- och teoribildningar ur ett historiskt och nutida perspektiv.
 • beskriva övergripande drag i både historiska och pågående förändringar i medielandskapet 
 • förklara journalistikens roll och funktion
 • på ett övergripande sätt beskriva olika yrkesrollers funktioner inom sin inriktning
 • skilja på sin egen roll som konsument och producent i medielandskapet
 • använda och analysera grundläggande intervjutekniker som journalistisk metod
 • med handledning tillämpa olika journalistiska arbetsformer
 • göra journalistiska intervjuer
 • med handledning bearbeta och redigera journalistiskt material
 • presentera enklare journalistiska produktioner
 • med handledning genomföra muntliga och skriftliga presentationer
 • uttrycka sig på korrekt svenska i skrift
 • jämföra och ta ställning till pressetiska frågor i ett föränderligt medielandskap

Kursinnehåll
Kursen innehåller följande kunskapsområden
 • Introduktion till centrala forskningstraditioner och teorier ur ett historiskt och nutida perspektiv
 • Medielandskapets förändring historiskt och i nuet
 • Från eter- och massmedier till internet och mobila medier
 • Synlighet, övervakning och makt i det digitala landskapet
 • Publikmedvetenhet
 • Nya konsumtionsmönster, produktionsmönster och kulturer
 • Informationsklyftor globalt och socialt
 • Pressetik, lagar och regler
 • Offentlighetsprincip, tryckfrihet, juridik och yrkesregler
 • Journalistikens roll i samhället
 • Journalistikens arenor
 • Yrkesroller i förändring
 • Intervju som journalistisk metod
 • Journalistiskt produktionsarbete
 • Redaktionellt arbete
 • Introduktion till gemensamma och inriktningsspecifika arbetsredskap
 • Introduktion till hur man ger och tar respons.

Genomförande
Kursen genomförs i form av föreläsningar, lektioner, handledning, seminarier, inlämningsuppgifter, produktionsarbete och egna studier utifrån kurslitteratur.

Examination
Kursen examineras muntligt och skriftligt genom seminarier, tentamen, inlämningsuppgifter, produktionsarbete individuellt och i grupp.

Övrigt
För VG som slutbetyg i kurs krävs VG i momentet Tentamen.

Examinator
Tommy Lundström

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bolin G. et al (2017) Medielandskap & mediekultur : en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap, Stockholm: Liber.
Hultén, Britt. Journalistikanalys: en introduktion. Lund: Studentlitteratur. E-bok.
Häger, Björn. Reporter. En grundbok i journalistik. Lund: Studentlitteratur.
Jenkins, H. et al (2014) Spridbar media: att skapa värde och mening i en nätverkad kultur, Göteborg: Daidalos
Weibull, L., Wadbring, I., Ohlsson, J. (2018) Det svenska medielandskapet : traditionella och sociala medier i samspel och konkurrens, Stockholm: Liber.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002InlämningsuppgifterU G#7.00ObligatoriskH15
0003KursuppgifterU G#3.00ObligatoriskH15
0004Tentamen 1U G VG *2.50ObligatoriskH17
0005Tentamen 2U G VG *2.50ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.