KURSPLAN

MKV som forskningsfält 15 Högskolepoäng

Media and Communication Studies - Research Area
Grundnivå, V0028F
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-06-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG
Ämne
Medie- och kommunikationsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medie- o kommunikationsvetenskap
Ingår i huvudområde
Medie- och kommunikationsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt V0021F Medielandskap i förändring, V0023F Profession journalist, V0024F Medier, journalistik och samhälle, V0025F Forskningsprocessen


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Syftet med kursen är teoretisk och metodologisk fördjupning. Dels att ge en fördjupad förståelse av medie- och kommunikationsvetenskap som forskningsfält, olika centrala teoribildningar och deras utveckling. Dels att behandla vetenskapliga metoder för analys av produktion, innehåll och publiker. Här ligger fokus på relationen mellan teori och metod, formulering av vetenskapliga problem, frågor som rör validitet och reliabilitet och olika typer av forskningsdesign.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • visa fördjupad kunskap om forskningsfältet medie- och kommunikations­veten­skap, inklusive fördjupade kunskaper om fältets teoribildningar 
  • formulera vetenskapliga problem
  • relatera teori och metod till varandra
  • visa fördjupad kunskap kring fältets forskningsfrågor 
  • relatera olika vetenskapsteoretiska perspektiv till varandra och kritiskt reflektera över deras relevans för fältet medie- och kommunikationsvetenskap 
  • självständigt söka och identifiera för fältet relevanta vetenskapliga texter  

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande kunskapsområden:

  • forsknings-, vetenskapsteoretiska och metodologiska perspektiv inom medie- och kommunikationsvetenskap
  • söka och värdera vetenskaplig litteratur

Genomförande
Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och egna studier utifrån vetenskaplig litteratur.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt genom seminarier och hemtentamen.


Examinator
Camilla Hermansson

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Hjarvard, S. (2013) The Mediatization of Culture and Society, London: Routhledge.
Lindgren, S. (2017) Digital Media and Society, London: Sage Publications
Mulinari, D. & De Los Reyes, P. (2005). Intersektionalitet - kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap. Stockholm: Liber.
Strömbäck, J. (2014). Makt, medier och samhälle - en introduktion till politisk kommunikation. Lund: Studentlitteratur.

+ Vetenskapliga artiklar som specificeras i studiehandledningen inför kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0003Seminarieuppgifter6.5TG U G#
0004Kursuppgifter1.0TG U G#
0005Hemtenta7.5TG U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.