KURSPLAN

Dagvatten 7,5 högskolepoäng

Urban Drainage
Avancerad nivå, V7002B
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
VA-teknik
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad
Ingår i huvudområde
Naturresursteknik

Behörighet

60 hp kurser inom teknik/naturvetenskap


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Du ska kunna: 

  • Beskriva hur urbana strukturer påverkar hydrologin och därmed dagvattnet. 
  • Beräkna dagvattenflöden och volymer med rationella metoden och tid-area metoden samt akänna till andra metoder för dessa beräkningar. 
  • Beskriva och karaktärisera kvalitén på dagvatten, snö och sediment samt föroreningskällor. 
  • Förklara dagvattnets inverkan på den naturliga miljön både med hänsyn till kvalitén och volymen/flöden. 
  • Dimensionera, förklara och jämföra konventionella anläggningar för dagvattenhantering samt alternativa anläggningar för hållbar dagvattenhantering. 
  • Beskriva och förklara betydelsen av dagvattnet i staden för ingenjörer, arkitekter och planerare samt hur och varför dessa måste samarbeta för att kunna uppnå en hållbar dagvattenhantering. 
  • Beskriva och förklara dagvattnets roll och betydelse i planeringsprocessen. 
  • Beskriva hur en hållbar dagvattenhantering kan integreras i stadsbilden och hur den kan påverka människans välbefinnande. 
  • Ha förmågan att uttrycka sig på ett vetenskapligt sätt.Kursinnehåll

Frågor som kommer belysas handlar om dagvattnets kvantitet och kvalitet samt dimensionering av dagvattenanläggningar. 
Hur påverkar urbaniseringen hydrologin i staden?
Vilka dagvattensystem finns och hur fungerar och dimensioneras dessa?
Vilka datorverktyg används för detta och hur fungerar de?
Vilka speciella problem finns det under vintern? Hur kan dagvattenhanteringen infogas i staden och den fysiska planeringen?  Varför är det viktigt att integrera dagvattnet tidigt i planeringen?
Varför måste ingenjörer, planerare och arkitekter arbeta tillsammans för att kunna åstadkomma en hållbar dagvattenhantering? Vad innebär begrepp som "Water Sensitive Urban Design“, "Low Impact Development“, "Best Management Practice“, "Lokalt omhändertagande av dagvatten“ samt "hållbar dagvattenhantering“?


Genomförande

Kursen består av föreläsningar, räkneövningarna, studiebesök, och grupparbeten. Föreläsningarna ger förutom teoretiskt bakgrund även möjlighet till diskussioner av dagvattenhantering.

Två grupparbeten skall presenteras skriftligt i form av en rapport och muntligt vid obligatoriska redovisningstillfällen. Ett grupparbete ger djupare inblick i syfte, funktion och utformning av en dagvattenteknik. De olika teknikerna diskuteras utifrån de andra gruppernas presentationer. Det andra grupparbetet fokuserar på att studenter med olika kunskaper och bakgrund tillsammans utarbetar en hållbar dagvattenlösning för ett urbant område och diskuterar detta utifrån deras olika bakgrund både i rapporten och under redovisningen i förhållande till de andra gruppernas rapporter.

Ett seminarium och en inlämningsuppgift ger en första inblick i datormodelleringsverktyg.

Under ett obligatoriskt studiebesök besöks olika dagvattenanläggningar i fält.

Under vårterminen ges kursen på campus i Luleå.

Under höstterminen genomförs kursen som distanskurs med tre obligatoriska träffar.


Examination
Examination på kursen är en deltentamen (som fokuserar på teoridelen) samt en stentamen på genomgånget innehåll.  I examinationen ingår även en litteraturstudie och obligatorisk aktivt närvaro vid redovisning av denna, en modelleringsuppgift samt genomförandet av en gruppuppgift med anknytning till aktuell dagvattenverksamhet. Gruppuppgiften skall slutrapporteras genom en skriftlig projektrapport samt en obligatorisk muntlig redovisning och opponering. Närvaro vid studiebesöket ingår i kursens examination. Såvida man inte deltar vid något av de obligatoriska schemalagda tillfällena (redovisningar, studiebesök) får dessa genomföras annat läsår, i mån av plats.

Examinator
Godecke-Tobias Blecken

Övergångsbestämmelser
Kursen V7002B motsvarar kursen ABV002

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Utdelat material i Canvas samt förslag på kurslitteratur som anges i kursvägledningen.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0014TentamenG U 3 4 52.50ObligatoriskH14
0016Grupparbete DagvattenutredningU G#2.00ObligatoriskV16
0017Dagvattenanläggningar: litteraturstudie och studiebesökU G#1.00ObligatoriskV16
0018DeltentamenG U 3 4 51.50ObligatoriskV16
0019ModelleringsuppgiftU G#0.50ObligatoriskV16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.