Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Hydraulik och modellering för VA-ingenjörer 7,5 Högskolepoäng

Hydraulics and modelling for urban water engineering
Avancerad nivå, V7008B
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Vår 2014 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
VA-teknik
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen och kvalificerad arbetslivserfarenhet inom VA-området (vatten och avlopp) eller Högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen med en grundläggande kurs i vätskeströmning, rör och kanaler (Ex V0014B).


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs skall deltagarna:

 • förstå de hydrauliska fenomen som behandlas
 • kunna lösa stationära och ickestationära hydrauliska problem för vätskeströmning i kanaler, rännor och rör
 • förstå teorierna bakom använda beräkningsmetoder
 • kunna tillämpa hydrauliska beräkningsmetoder vid dimensionering och analys av komponenter i VA-system, ex rörsystem och pumpar
 • vara medvetna om beräkningsmetodernas tillämpbarhet och osäkerheter i beräkningsresultaten
 • kunna använda hydrodynamiska modeller för att analysera avgränsade problem
 • förstå möjligheter och begränsningar vid användning av hydrodynamiska modeller

Kursinnehåll
 • energiekvationen och rörelsemängdsekvationen för strömmande vätska
 • analysmetodik för beräkning av stationär och ickestationär strömning
 • hydrodynamisk modellering med programvoarorna SWMM och EPANET
 • tillämpningar 
 • strömning i rör (fylld sektion)
 • pumpar 
 • strömning i delvis fyllda ledningar (t ex avloppsledningar)
 • strömning i rännor, kanaler och diken med hänsyn till strömningstillstånd 
 • flödesmätning

 


Genomförande

Kursen organiseras med tre samlingar under vårterminen. Varje samling omfattar tre dagar. Mellan samlingarna kommunicerar deltagarna och lärarna via Internet. Vid kurssamlingarna hålls föreläsningar, övningar och laborationer.


Examination
Examinationen sker genom en skriftlig hemtentamen vid kursens slut samt tre inlämningsuppgifter under kursens gång.

 


Examinator
Gilbert Svensson

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Steffen Häggström (2009). Hydraulik för samhällsbyggnad. Upplaga 1. Liber förlag, ISBN 978-91-47-09344-1.
Gilbert Svensson och Olle Lunggren (2010). Tillämpad hydraulik för va-tekniker. Kompendiematerial som delas ut under kursens gång.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgift1.5U G#
0002Inlämningsuppgift1.5U G#
0003Inlämningsuppgift1.5U G#
0004Hemtentamen3.0G U 3 4 5

Kursplanen fastställd
av Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2011-02-08

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2012-03-14