KURSPLAN

Avloppsvattenbehandling 7,5 Högskolepoäng

Wastewater Treatment
Avancerad nivå, V7012B
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2016-02-09

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-06-16

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
VA-teknik
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

V0016B VA-system eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska du kunna

  • förklara varför avloppsvatten behöver renas och vilka system som kan tillämpas för att omhänderta avloppsvatten,
  • beskriva hur behandlingskedjan kan byggas upp i ett reningsverk och känna till vad som är kritiskt,
  • dimensionera och optimera enskilda processteg i renings- och slamprocessen,
  • föreslå platsspecifika förbättringsmöjligheter i befintliga system med teoretiska och praktiska angreppssätt,
  • överväga hur/om all tillrinning till avloppsreningsverk ska renas, inkl aspekter rörande tillskottsvatten och bräddningar ute på ledningsnätet,
  • förklara hur miljörelaterade beslut på EU-, stats- och myndighetsnivå påverkar miljöprövning och tillsyn av avloppsverksamhet,
  • beskriva avloppsteknikers miljöpåverkan och förutsättningar för effektivt resursutnyttjande av avloppsvatten,
  • bedöma status på ett reningsverk med laborativa och fältundersökningar.

Kursinnehåll
Denna kurs ska ge en bred överblick av urban avloppsrening och dess mångfacetterade verktygslåda i form av mekaniska, biologiska och kemiska enhetsprocesser/behandlingssteg för både vatten och slam. Utöver ren processförståelse och förmåga att dimensionera och optimera olika delar så att de samverkar väl, ger kursen också kunskap att innovativt kunna komplettera byggda strukturer (gärna in-house), huruvida befintliga anläggningar måste kompletteras och om tillrinningsvariation kräver extra reningssteg. I kursen berörs även hur avloppsreningsanläggningars funktion påverkas av statusen på ledningsnätet, tex i relation till så kallat tillskottsvatten och vad det kan få för betydelse för exempelvis bräddningar samt tillstånd och tillsyn i juridisk bemärkelse. De miljörelaterade regelverk som påverkar miljöprövning och tillsyn av avloppsreningsanläggningar belyses också i kursen likväl som den pågående förändringen av synen på avloppsrening mot ett synsätt som fokuserar på vattnets nyttigheter.

Genomförande
I kursen ges föreläsningar med räkneövningar, laborationer och en större seminarieuppgift. Dessutom ska studenterna arbeta med en inlämningsuppgift och en litteraturuppgift. Laborationer, lektioner kopplade till seminarieuppgiften och redovisningarna av inlämningsuppgifter är obligatoriska.

Examination

Syften med avloppsrening, avloppssystemens påverkan, lämpliga system och behandlingskedja samt dimensionering och optimering av processteg examineras med en tentamen i slutet på kursen. Vid denna tentamen examineras även kunskap rörande miljörelaterade regelverk som påverkar tillstånd och tillsyn av avloppsanläggningar. Kursmålet som berör vilka typer av flöden som ska renas examineras med en mindre inlämningsuppgift. Kunskap rörande effektivt resursytnyttjande examineras med en litteraturuppgift. Att kunna föreslå platsspecifika förbättringsmöjligheter i befintliga system examineras med en större seminarieuppgift. Examinationen av kunskap att kunna bedöma status på reningsverk sker med laborationer.


Övrigt
.

Övergångsbestämmelser
.

Examinator
Inga Herrmann

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery
Av Metcalf & Eddy Inc.
Upplaga 5 International ed

Ytterligare kursmaterial kommer att vara tillgängligt via LTUs lärplattform Canvas.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5G U 3 4 5
0002Seminarieupgift1.0U G#
0003Inlämningsuppgift0.6U G#
0004Litteraturuppgift1.1G U 3 4 5
0005Laborationer0.3U G#