KURSPLAN

Elanläggningsteknik, EMC och elkvalitet 7,5 högskolepoäng

Power distribution, EMC and power quality
Grundnivå, W0001M
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Inst. TVM Mats Näsström 2012-03-14

Reviderad
av NiKlas Lehto 2019-11-05

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Elkraftteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Ellära I (ET074G), Ellära 2 (5EL180), Algebra för ingenjörer (MA117G) och Analys för Ingenjörer (MA118G) (kurserna ges av MiUn och UmU) eller motsvarande kunskaper genom praktiskt arbete inom elkraftteknik


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen består av två olika moment; elanläggning och elkvalité (EMC).

Efter avslutad kurs skall du som student:

Kunna visa kunskap och förståelse:
-om olika komponenter i låg- och mellanspänningsnät
-om principen för olika skydd vi använder i låg och mellanspänningsnät
-om olika grundläggande begrepp inom elkvalité
-om hur störningar sprids i våra nät
-om vilka standarder och regelverk som gäller för området
-om aktuellt forskningsarbete i området elkvalité

Kunna visa färdighet och förmåga:
-hur man utför korslutningsberäkningar i olika elanläggningar
-hur man beräknar spänningsfall i elanläggningar
-hur vi dimensionerar elanläggningar
-att kunna identifiera olika källor som genererar elkvalitérelaterade problem
-att kunna hantera några strategier för att minska elkvalitérelaterade problem

Kunna visa värderingsförmåga och förhållningssätt:
-om en elanläggning uppfyller de grundläggande tekniska krav vi normalt ställer på dessa
-att göra bedömningar angående skydd och elsäkerhet


Kursinnehåll

Huvudinriktningen för kursen kan beskrivas som för lågspänningsnät och en del mellanspänningsnät.

Genomgång av:
-Komponenter (nätstationer, transformatorstationer, kablar, luftledningar, brytare, ställverk, frånskiljare, kondensatorbatteri, isolatorer osv.)
-Skydd (säkringar, reläskydd, ljusbågsvakter, jordfelsbrytare osv.)
-Jord- och skärmningssystem (systemjordning, jordfelsskydd, nollpunktsreaktorer, nollpunktsmotstånd, potential utjämning, kabelkapacitans osv.)
-Kortslutningsberäkningar, principer av överströmsskydd i distributionsnät
-Spänningsreglering och spänningsfallsberäkningar i låg och mellanspänningsnät
-Sammanlagring av laster, belastningsförmåga
-EMC och elkvalitet
-Standarder om EMC och elkvalitet, EMC-direktivet
-Dippar, spänningshöjningar och avbrott
-Övertoner, obalans och flimmer
-Transienter, åska, överspänningar
-EMF
 
Denna kurs riktar sig till dem som börjar på ett mindre nätbolag eller industri.


Genomförande

Undervisningen sker på distans och laborationer sker på plats. En del av laborationerna sker i samarbete med energibolag och syftar till att ge insikt i koppling mellan teori och praktik.


Examination
Skriftlig tentamen med differentierade sifferbetyg och godkända laborationer.

Examinator
Sarah Rönnberg

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Gäller från H12 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Elkrafthandboken, Elkraftsystem 1 och 2 + Kompendium
Math Bollen, ”Signal Processing of Power Quality Disturbances” (Del av kursen)

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 53.50ObligatoriskV13
0002Laboration 1U G#1.00ObligatoriskV13
0003Laboration 2U G#1.50ObligatoriskV13
0004ProjektuppgiftU G#1.50ObligatoriskV13