Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Värmelära 7,5 högskolepoäng

Thermodynamics
Grundnivå, W0007T
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Energiteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik, t ex F0004T Fysik 1 och F0006T Fysik 3 eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren:

- kunna redogöra för de grundläggande principerna inom den klassiska termodynamiken
- inse under vilka förutsättningar som tillståndsförändringar i slutna och öppna system kan tillämpas
- beskriva grunderna för värmetransport genom ledning, strålning och konvektion
- ha kännedom om ideala och verkliga processer
- utvecklat förmåga att lösa värmetekniska problem
- skaffat sig insikt i laborativt arbete i arbetslag
- kunna grunderna i skriftlig och muntlig presentation av laborativt arbete 

 


Kursinnehåll

Kursen behandlar klassisk termodynamik, tillståndsvariabler och tillståndsekvationer, termodynamikens första och andra huvudsats samt förbränning. Kretsprocesser behandlas och tillämpas i ångmaskiner, förbränningsmotorer och värmepumpar och värmeöverföring i värmeväxlare. Användning av Mollier-diagram för energitekniska beräkningar av fuktig luft samt exempel på mätutrustning vid energitekniskt arbete. 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Som student erbjuds du deltagande vid föreläsningar där viktiga moment i kursen lyfts fram och förklaras. Lektioner i form av räkneövningar kompletterar föreläsningsmomenten. Laborationerna ger dig möjlighet att själv se och lära dig hur mätning av enklare energiprocesser fungerar. Obligatorisk övningsuppgifterna är rikligt förekommande och berör stora delar av vad som tas upp i kursen. Gästföreläsare förekommer. Laborationerna är grupparbeten och examineras i olika former som avser att träna rapportskrivning, samt muntlig presentation. 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Skriftlig tentamen behandlar angivna mål för kursen. Muntlig och skriftlig presentation examineras i samband med obligatoriska laborationer och examinering av energitekniska problem görs även med obligatoriska övningsuppgifter. 


Examinator
Olov Karlsson

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3
Energiteknik. D. 1, Henrik Alvarez, ISBN 91-44-04509-3, Studentlitteratur, 2006 Energiteknik. D. 2, Henrik Alvarez, ISBN 91-44-04510-7, Studentlitteratur, 2006, Energiteknik – Formler och Tabeller, Sven Olov Elovsson, Henrik Alvarez, ISBN 97-89-14400233-0.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002ÖvningsuppgifterU G#1.50ObligatoriskV13
0003LaborationU G#1.00ObligatoriskV13
0004Skriftlig tentamenG U 3 4 55.00ObligatoriskV22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Inst. TVM Mats Näsström 2012-03-14

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17