Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Utvecklingsprojekt Maskinteknik 1 7,5 högskolepoäng

Project in Mechanical 1
Grundnivå, W0008T
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Maskinteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Förutsätter kunskaper motsvarande fysik 7.5 hp och datorstött ingenjörsarbete 7.5 hp.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse
För högskoleingenjörsexamen skall studenten: 

-Visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att delta i olika delar av ett utvecklingsprojekt; Idé, konstruktion, tillverkning och idrifttagning
- Visa kunskap i att göra maskintekniska ritningar med hjälp av datorbaserade hjälpmedel

Färdighet och förmåga
För högskoleingenjörsexamen skall studenten: 

-planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar i projektform
-identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin färdighet och förmåga
-göra enkla dimensioneringsberäkningar
-planera och genomföra tillverkning av maskinkomponenter
-utnyttja erhållna kunskaper för att uppnå praktiska resultat
-muntligt och skriftligt klart redogöra sina slutsatser i form av tekniska rapporter av hög kvalitet och muntliga presentationer, samt att kunna sälja sina idéer och resultat till chefer, kolleger m.fl
-Förmåga att kritiskt analysera projektuppgiften ur ett hållbarhetsperspektiv med avseende på jämställdhet, miljöpåverkan och samhällsutveckling

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

- Visa insikt om och förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning. 


Kursinnehåll

 Kursdeltagarna arbetar i grupper med framtagning av en produkt. Arbetet omfattar samtliga stadier från idéskiss till tillverkning. Arbetet redovisas i en teknisk rapport. 


Genomförande

Undervisningen består av projektarbete. Enstaka lektioner och föreläsningar kan förekomma. Tillverkning av framtagen produkt sker genom praktiskt handhavande av verkstadsmaskiner som svarv och fräs. CAD-verktyg används för ritningsframställning. 


Examination

För godkänt betyg krävs godkänd teknisk rapport och godkänd konstruktionsuppgift som skrivs och tillverkas i grupp. Dessutom krävs närvaro på projektpresentationerna i kursen samt en inlämnad enskild inlämningsuppgift. 


Examinator
Sven Berg

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ritteknik Maskinteknik, Karl Taavola, ISBN: 9789188816245

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ProjektplaneringU G#1.00ObligatoriskV13
0004UtvecklingsprojektU G#6.50ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Inst. TVM Mats Näsström 2012-03-14

Reviderad
av Niklas Lehto 2020-02-14