KURSPLAN

Examensarbete i mobil applikationsutveckling, högskoleexamen 15 Högskolepoäng

Diploma Thesis in mobile application development
Grundnivå, W0009E
Version
Kursplan gäller: Vår 2015 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2014-02-14

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2014-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1E
Betygskala
U G#
Ämne
Mobila system
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Minst 75 hp avklarade kurser av examensfordringarna där högst 15 hp får saknas från bas- och kärnkurser. Utsedd examinator avgör om studenten har den fördjupning som krävs för det föreslagna examensarbetet.


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att tillämpa teori och metod för att lösa problem på vetenskaplig grund med relevans för en yrkesverksamhet inom området mobil applikationsutveckling.

•    Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet mobil applikationsutveckling.   
•    Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden i ett utrednings-, utvecklings- eller mindre forskningsprojekt på ett självständigt och systematiskt sätt.
•    Välja och motivera metod för studien
•    Med relevant information på ett ingenjörsmässigt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.
•    Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett ingenjörsmässigt sätt.
•    Planera strukturera och genomföra ett utvecklings- eller utredningsarbete.
•    Bedöma relevansen av erhållna resultat
•    Arbeta efter tidplan.
•    Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt   
•    Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser redovisas och försvaras.
•    Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt sätt.

Kursinnehåll
Innehållet i examensarbetet utformas i dialog med handledare. Examensarbetet innehåller alltid en teoretisk uppbyggnad i form av en litteraturstudie som belyser teknikområde och metodik, sammanfattad på ett vetenskapligt sätt.

Genomförande
Studenten genomför och planerar självständigt examensarbetet med handledare som stöd. I examensarbetet ingår att göra en tidplan för hela projektet som kontinuerligt följs upp.

Examination
- Skriftlig presentation av eget arbete.   
          I rapporten skall studenten visa förmåga att:
            •    Motivera den valda problemställningen
            •    Välja och motivera metod för studien
            •    Med koppling till vald teori/metod samla in information relevant för problemformuleringen
            •    På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen
            •    Utifrån vald teori/metod analysera och besvara formulerad problemställning
            •    Med ett kritiskt förhållningssätt bedöma relevansen av erhållna resultat
            •    Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
- Muntlig presentation av eget arbete
- Opponering på annans arbete
- Närvara vid presentationer av andra examensarbeten.

Övrigt
Institutionen tillhandahåller aktiv handledning under en termin från kursstart.
Examensarbetet utförs företrädesvis enskilt och endast i undantagsfall med maximalt två deltagande studenter.
I de fall där examensarbetet utförs av två studenter skall detta synas i rapportens omfång och djup.

Examinator
_

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fastställs vid kursstart beroende på examensarbetets innehåll.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Påbörjat examensarbete0.0U G#
0002Muntlig presentation samt skriftlig rapport15.0U G#