Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Träindustriella tillverkningsprocesser och materialoptimering 15 Högskolepoäng

Wood manufacturing, process and material optimization
Grundnivå, W0009T
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Träteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Träfysik och träteknologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kandidat med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning alternativt högskoleingenjörsexamen eller motsvarande utländsk examen, om minst 180 hp, med tydlig naturvetenskaplig eller teknisk profil om minst 60 hp. Examen ska omfatta minst 15 hp matematik. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Det övergripande syftet med kursen är att ge studenten en förståelse för den komplexitet som finns inom den träförädlande industrin. Ett optimeringsproblem där man strävar efter att maximera värdeutbytet på en begränsad mängd råvara.

Där råvaran sorteras efter dess egenskaper så att de möter de krav som ställs på slutprodukterna vad gäller estetiska såväl som tekniska egenskaper. Samt att för detta välja de rätta tillverkningsmetoderna.

 De övergripande målen med kursen är att studenten ska:

-Kunna beskriva träindustrins värdekedjor från skog till färdig produkt ur ett tekniskt, miljöetiskt och samhällsekonomiskt perspektiv

-Kunna beräkna råvarans volyms- och värdeutbyte

-Kunna välja råvara med hänsyn till krav som ställs på slutprodukten

-Kunna välja tillverkningsmetoder och maskinutrustning med avseende på slutprodukt


Kursinnehåll

Kursen beskriver grunderna för den trämekaniska förädlingsprocessen från stock till färdig produkt. Det vill säga beskriver förutsättningarna för effektiv tillverkning med fokus på bearbetning, sortering och egenskapsstyrning med tydligt fokus på lönsamhet.
Kursen är uppdelad i 5 fristående avsnitt där varje avsnitt examineras separat. Kursen baseras på litteraturstudier i kombination med föreläsningar och övningsuppgifter. Studentens kunskapsutveckling följs regelbundet upp och analyseras tillsammans med handledaren.

De fem avsnitten är:

Råvaran; teknisk beskrivning av skogsråvarans egenskaper
Bearbetning; maskiner, verktyg och utfall av bearbetning i termer av volyms- och värdeutbyte, ytegenskaper samt måttnoggrannhet.
Mätteknik; dimension och egenskapsmätning hos träbaserade produkter.
Råvaruoptimering i Sågverksprocessen; styrning och optimering av råvaruutnyttjandet i det första förädlingssteget från stock till sågad vara.
Snickeriprocessen: Produktionsprocesser och produktutformning i förädlingssteget från sågad vara till färdig slutprodukt


Genomförande

Kursmoduler som var och en genomförs och examineras separat.

Undervisningen baseras på litteratur, förinspelade föreläsningar, instuderingsuppgifter och aktiv handledning där det senare har som syfte att säkerställa studentens kunskapsutveckling.

Detaljerad information om den enskilda kursmodulens genomförande återfinns i dess studiehandledning.


Examination

Godkända inlämningsuppgifter och laborationer samt skriftlig alternativt muntlig tentamen, alternativa examinationsformer kan förekomma.

Detaljerad beskrivning av examinationskravet för den enskilda kursmodulen finns i dess studiehandledning. Examinationskravet kan skilja mellan de olika kursmodulerna.

Examination kan ske max tre år efter kursregistrering.
Betygsskala: 3, 4, 5


Övrigt

Kursen ger nödvändiga grundkunskaper för studentens val av fortsatt specialisering i de efterföljande programkurserna.


Examinator
Dick Sandberg

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Råvaran - Instuderingsuppgift och laboration1.5U G#
0002Råvaran - Examination1.5G U 3 4 5
0003Bearbetning - Instuderingsuppgift och laboration1.5U G#
0004Bearbetning - Examination1.5G U 3 4 5
0005Mätteknik - Instuderingsuppgift och laboration1.5U G#
0006Mätteknik - Examination1.5G U 3 4 5
0007Råvaruoptimering - Instuderingsuppgift och laboration1.5U G#
0008Råvaruoptimering - Examination1.5G U 3 4 5
0009Träindustrins värdekedjor-Instuderingsuppgift och laboration1.5U G#
0010Träindustrins värdekedjor - Examination1.5G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Inst. TVM Mats Näsström 2012-03-14

Reviderad
av Mats Näsström 2015-06-18