Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Trämateriallära, anatomi och materialtekniska egenskaper 15 högskolepoäng

Wood material science, anatomy and mechanical characteristics
Grundnivå, W0010T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Träteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Träfysik och träteknologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kandidat med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning alternativt högskoleingenjörsexamen eller motsvarande utländsk examen, om minst 180 hp, med tydlig naturvetenskaplig eller teknisk profil om minst 60 hp. Examen ska omfatta minst 15 hp matematik. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande förståelse för trämaterialets egenskaper samt hur dess ursprungliga egenskaper kan modifieras i industriella processer.

De övergripande målen med kursen är att studenten efter avslutad kurs skall kunna visa:

Kunskap och förståelse:
-Förklara trämaterialets anatomiska uppbyggnad och kemiska sammansättning
-Beräkna mekanisk och fuktteknisk respons
-Förklara och förutse hur trämaterialet kommer att reagera på förändrad värme- och fuktteknisk belastning
-Förklara förutsättningar för, och mekanismerna bakom metoder för modifiering av trämaterialets egenskaper samt impregnering

Färdighet och förmåga:
-Förbereda och genomföra muntlig redovisning och posterpresentation

Värdering och förhållningssätt:
-Visa samarbetsförmåga med andra personer i laborativ miljö 


Kursinnehåll

Kursen beskriver hur materialet trä är anatomiskt uppbyggt från cellvägg till hela träd. Med utgångspunkt från anatomisk uppbyggnad och kemiskt innehåll beskrivs hur materialet reagerar på en förändring i omgivande klimat, fukt och värme samt metoder för modifiering och impregnering av materialets egenskaper.

Kursen är uppdelad i 6 fristående moduler där varje modul examineras separat. Kursen baseras på litteraturstudier i kombination med föreläsningar och övningsuppgifter. Studentens kunskapsutveckling följs regelbundet upp och utvärderas tillsammans med handledaren.

 De sex avsnitten är:

-Anatomi; förekommande cellstrukturer och skillnader mellan löv och barrträd samt vattnets och näringsämnens transportvägar i det levande trädet
-Trämaterialets kemiska sammansättning; huvudsakliga kemiska sammansättning samt extraktivämnenas roll i det levande trädet
-Trämaterialets mekaniska egenskaper; kopplingen mellan anatomisk struktur och mekaniska och värmetekniska egenskaper
-Fukttekniska egenskaper; trämaterialets växelverkan med vatten i ång- och vätskefas
-Processer och metoder för modifiering och impregnering av materialet egenskaper
-Muntlig redovisning och posterpresentation 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Kursmoduler som var och en genomförs och examineras separat under kursens gång.

Undervisningen baseras på litteraturstudier, förinspelade föreläsningar, övningsuppgifter och aktiv handledning där det senare har som syfte att säkerställa studentens kunskapsutveckling.

Detaljerad information om den enskilda kursmodulens genomförande återfinns i dess studiehandledning. 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Godkända inlämningsuppgifter och quizzar.                                                    Betygsskala U, 3, 4, 5

Godkända laborationer                                                                                         Betygsskala U/G

Skriftlig och muntlig tentamen                                                                            Betygsskala U, 3, 4, 5

Detaljerad beskrivning av examinationskravet för den enskilda kursmodulen finns i dess studiehandledning. Examinationskravet kan skilja mellan de olika kursmodulerna. 


Övrigt

Kursen ger nödvändiga grundkunskaper för studentens val av fortsatt specialisering i de efterföljande programkurserna.


Examinator
Micael Öhman

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1
Bestämmes i samråd med handledare.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0011Inlämningsuppgifter och quizzarG U 3 4 53.00ObligatoriskH21
0012LaborationG U 3 4 53.00ObligatoriskH21
0013Muntlig och skriftlig tentamenG U 3 4 59.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Inst. TVM Mats Näsström 2012-03-14

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17