Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Digital Painting och idégestaltning 7,5 högskolepoäng

Digital Painting and Concept Art
Grundnivå, W0011F
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Mediedesign
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov



Mål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 
 1. Förklara grundläggande teknologi och verktyg som används för att skapa digitala bilder.  
 2. Skapa bildlösningar som visar medvetenhet om grundläggande principer inom visuell gestaltning
 3. Självständigt använda sig av, och delta i, designprocesser för att kommunicera en visuell idé för film eller spel
 4. Analysera och värdera egna och andras visuella resultat utifrån principer för visuell gestaltning   

Kursinnehåll
Kursen behandlar de följande övergripande ämnesområdena: 
 • Grundläggande digitala verktyg och metoder för idéarbete och gestaltning som används inom spel- och filmindustrin, bland annat Adobe Photoshop
 • Grundläggande tekniker för att skapa trovärdiga bilder, exempelvis perspektiv och djup, ljus och skugga, materialegenskaper och anatomi
 • Grundläggande principer för visuell gestaltning och kommunikation. Att skapa stil, identitet och känsla genom att applicera principer såsom färgteori, komposition och dramaturgi
 • Förproduktion och idéarbete, illustrera utifrån ett manus, referensinsamling och analys, feedback och iteration    

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
  Hårdvara och mjukvara ordnas av kursdeltagare. Nödvändig hårdvara är dator eller arbetsstation, gärna med två bildskärmar samt en digital ritplatta. Rekommenderad mjukvara är Adobe Photoshop, men de flesta digitala målnings- och bildbehandlingsprogrammen bör fungera.  
Kursen genomförs på distans genom LTU:s onlineplattform Canvas. Kursen bedrivs som självstudier av materialet som presenteras i form av videoföreläsningar och andra resurser. Allt material i kursen är på engelska. Inlämningsuppgifter i kursen har en sista inlämningstidunder kursens genomförande.   

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen består av ett antal moduler - se nedan - som examineras separat men bygger på varandra. Varje modul består i sin tur av flera uppgifter, vilka detaljeras i kursens studiehandledning. För att bli godkänd på en modul krävs att samtliga dess uppgifter är godkända.
Uppgifter bedöms vanligen inom en vecka efter sista inlämningsdatum. För de flesta uppgifter i kursen ges en eller flera kompletteringsmöjligheter under kursens gång. Dessa rättas i mån av tid. Sena inlämningar betraktas som kompletteringar. För uppgifter och moduler som ej godkänts under kursens gång kan man omregistrera sig på kursen nästa gång den hålls.  

All examination i kursen utgår ytterst från kursmålen. Kursmålen examineras i modulerna som följande:
 1. Inlämningsuppgift - kursmål 1
 2. Övningar: avbildning - kursmål 2 & 4
 3. Övningar: gestaltning - kursmål 2 & 4
 4. Projekt - kursmål 3    

Examinator
Arash Källmark

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Utdelat material

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003InlämningsuppgiftU G#1.50ObligatoriskH22
0004Övningsuppgifter - avbildningU G#1.50ObligatoriskH22
0005Övningsuppgifter - gestaltningU G#1.50ObligatoriskH22
0006ProjektarbeteU G#3.00ObligatoriskH22

Kursplanen fastställd
av Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-03-13

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2022-02-11