Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Digital Painting och idégestaltning 7,5 högskolepoäng

Digital Painting and Concept Art
Grundnivå, W0011F
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Mediedesign
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna visa:
  • förmåga att självständigt visuellt gestalta en idé för berättande inom tv, film eller spel
  • förmåga att medvetet skapa visuellt starka och övertygande bildlösningar genom att använda sig av kända principer och komponenter i sin gestaltning.
  • förmåga att presentera sin lösning

Kursinnehåll

Digitala verktyg och metoder

Preproduktion - analys, research och referensinsamling

Gestaltning - Att skapa visuell stil, identitet och känsla med färg och kontrast, ljus och skugga, form och rum, bildkomposition samt bildens dramaturgi

Gestaltning - Att med grundläggande principer inom bildkonst så som bildkomposition, färg och kontrast, ljus och skugga, form och rum, samt dramaturgi illustrera från manus, idéer eller koncept.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen sker i form av webbaserade lektioner, litteraturstudier, diskussioner, praktiskt arbete och inlämningsuppgifter.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kontinuerlig examination med obligatoriska praktiska övningar samt godkända inlämningsuppgifter enligt tidsplan.


Examinator
Arash Källmark

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Utdelat material

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ÖvningarU G#3.00ObligatoriskH12
0002InlämningsuppgiftU G#4.50ObligatoriskH12

Kursplanen fastställd
av Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-03-13

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-17