Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Introduktion till datorgrafik 15 högskolepoäng

Introduction to Computer Graphics
Grundnivå, W0012E
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Medieteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik
Ingår i huvudområde
Medieteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
 1. Redogöra för produktionsprocesser och roller inom datorgrafik
 2. Förklara grundläggande principer bakom datorgenererad 2D- och 3D-grafik
 3. Använda sig av grundläggande verktyg inom datorgrafikproduktion för att utföra enklare uppgifter inom 2D- och 3D-grafik
 4. Reflektera över sina egna, utbildningens och industrins förutsättningar och föreslå en personlig utvecklingsplan

Kursinnehåll
Kursen behandlar följande ämnesområden:
 • Översikt av VFX- och spelindustrin, yrkesroller, arbetsprocesser och grundläggande färdigheter
 • Grundläggande verktyg och processer för bild- och videobehandling, modeller för filformat och färgkorrigering
 • Introduktion till 3D-grafik, grundläggande modellering, animation och rendering

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker i form av föreläsningar och självständiga studier av kurslitteratur och utdelat material, huvudsakligen på engelska. Vidare förväntas du visa en hög grad av självständighet i eget sökande av information. 

Datorgrafik är ett hantverk som fordrar erfarenhetsbaserad färdighet i kombination med teoretisk kunskap och problemlösningsförmåga, både teknisk, konstnärlig och produktionsmässig. En stor del av arbetet i kursen består därför av praktiska inlämningsuppgifter i ämnet som löses huvudsakligen självständigt, med visst stöd från handledare. Genom utbildningen kommer du ha tillgång till arbetsstationer med allt nödvändigt material, men du bör även införskaffa en egen arbetsdator, digital ritplatta och systemkamera.

Förmåga att analysera, bedöma och förbättra sitt arbete på professionellt vis är en nyckelegenskap i ämnet. Formativ feedback ges ofta på uppgifter, från handledare, andra studenter, samt externa medverkande, vilket ger dig möjlighet att vidareutveckla ditt resultat och process.

I kursen ingår även muntliga och skriftliga seminarier och presentationer inför både intern och extern publik. Individuellt arbete varvas med grupparbete i alla uppgiftsformer. Till sist har kursen en skriftlig tentamen som du behöver registrera dig på genom Mitt LTU. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen består av ett antal moduler, som examineras separat men bygger på varandra. Varje modul består i sin tur av flera uppgifter, vilka detaljeras i kursens studiehandledning. För att bli godkänd på en modul krävs att samtliga dess uppgifter är godkända. För de flesta uppgifter i kursen ges en eller flera kompletteringsmöjligheter under kursens gång. För uppgifter som ej godkänts vid kursens slut ges tillfälle att komplettera under följande omexaminationsperiod. Därefter kan man omregistrera sig på kursen för att läsa om hela modulen följande år. 

Modulerna hör ihop med kursmålen som följande:

 1. Seminarier (2.5HP): mål 1, 4
 2. Inlämningsuppgifter: 2D-grafik (4.0HP): mål 3
 3. Inlämningsuppgifter: 3D-grafik  (6.0HP): mål 3
 4. Skriftlig tentamen (2.5HP): mål 2 

Examinator
Arash Källmark

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
"Production Pipeline Fundamentals for Film and Games"
by Renee Dunlop, ISBN-10: 0415812291 och "The Art and Science of Digital Compositing: Techniques for Visual Effects, Animation and Motion Graphics" by Ron Brinkmann, ISBN-10: 0123706386

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001SeminarierU G#2.50ObligatoriskH21
0002Inlämningsuppgifter: 2D-grafikU G#4.00ObligatoriskH21
0003Inlämningsuppgifter: 3D-grafikU G#6.00ObligatoriskH21
0004Skriftlig tentamenU G#2.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-16

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-06-16