Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fysik och ellära 7,5 Högskolepoäng

Physics and Electricity
Grundnivå, W0012T
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 4 - Vår 2019 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper som motsvarar F0004T Fysik 1 och M0039M Matematik III.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs:

-kan du frilägga och räkna på tvådimensionella dynamiska förlopp för partiklar och stela kroppar t ex vid enkel rotation, fysisk pendelsvängning, satellitrörelse, godtyckliga stötar och icke-konstant acceleration

-lösa mekaniska problem  som innefattar partiklars och stela kroppars rörelse

-kan du beräkna masscentrums läge för godtyckliga tvådimensionella kroppar

-kan du tillämpa mekaniska energisatsen på system med roterande delar

-kan du förklara begreppen arbete, energi, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment och tröghetsmoment

-kan du grunderna för lik- och växelström samt analysera och mäta kretsar med resistorer, kapacitanser och induktanser


Kursinnehåll

- rörelse med icke-konstant acceleration
- polära koordinater
- stöt, stöttal
- rörelsemängdsmoment
- masscentrums rörelse
- masströghetsmoment

- gravitation

- periodisk rörelse
- stel kropps rörelse (translation och rotation)
- analys av likströmskretsar med motstånd och kondensatorer

- elektriska mätinstrument

- växelström och fasdiagram

- analys av L-R-C kretsar


Genomförande

Undervisningen sker i form av lärarledda lektioner med teorigenomgångar, demonstrationer och problemlösning. Dessutom ingår två laborationer som redovisas skriftligt och muntligt. Laborationerna är obligatoriska moment.


Examination
Skriftlig tentamen i slutet av kursen. Två obligatoriska laborationer med skriftliga rapporter

Övrigt

Denna kurs kan ej ingå i examen tillsammans med F0006T, MTF008, MTF009, MTF429.


Examinator
Erik Elfgren

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Young H. D., Freedman R. A., University Physics with Modern Physics, 14th edition, Pearson 2015, (tex ISBN-10: 1292100311, ISBN-13: 9781292100319) eller motsvarande. Även upplaga 13 (eller 12) kan fungera hyggligt.
Elfgren E., Formelsamlingen Fysika, Luleå tekniska universitet. Säljs på studentkåren i Luleå.
Övrigt: Diverse material såsom kompendier och laborationshandledningar som läggs i den webbaserade lärplattformen.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.0G U 3 4 5
0002Laboration1.5U G#

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2012-03-25

Reviderad
av Mats Näsström 2017-01-12