Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Elkraftteknik, introduktion 7,5 högskolepoäng

Electric power, introduction
Grundnivå, W0013T
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Elkraftteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska du som student:

1. kunna visa kunskap och förståelse:
-om elsäkerhet och risker i elanläggningar
-om att söka i olika informationskällor och hänvisa till olika källor
-om vetenskapliga publiceringsformer
-om hur man författar vetenskapliga rapporter
-om elproduktion i olika former

2. Kunna redogöra för de svenska nationella jämställdhetsmålen

3. Kunna ge exempel på förutsättningar för jämställdhet i yrkeslivet

4.kunna visa färdighet och förmåga:
-att med helhetssyn självständigt kunna identifiera risker i elinstallationer
-att självständigt kunna söka efter relevant information och kritiskt granska och värdera den information du finner samt kunna bearbeta, redovisa och presentera din problemlösning
-att utforma rapporter och andra skrifter
-att planera och utföra projektuppgifter i grupp med hjälp av datorstött samarbete inom givna ramar
-att muntligt eller skriftligt redovisa diverse projektuppgifter med olika grupper
-till lagarbete och samverkan i grupper

5. kunna visa värderingsförmåga och förhållningssätt:
-hur man identifierar en vetenskaplig text
-hur man fortlöpande utökar sin kompentens med hjälp av olika sökverktyg och hur bedömer informationen enligt vedertagen praxis med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 -till risker i elanläggningar utifrån arbetsmiljöaspekter


Kursinnehåll

Kursen består utav tre huvudmoment; Elsäkerhet/elkraft, Informationskompetens och kommunikation.

Momentet elsäkerhet/elkraft innehåller och syftar till:
- Att ge en grundläggande förståelse för elsäkerhetsfrågor och livräddning
- Placera elsäkerhetsarbetet i ett samhällsperspektiv
- Skapa ett säkert förhållningssätt till det specifikt farliga inom elkraftområdet
- Ett första steg till att kunna utföra säkra laborationer
- En första introduktion till olika typer av elproduktion

Momentet informationskompetens innehåller och syftar till större medvetenhet om:
- Begreppet informationskompetens.
- Hur och var man söker olika typer av information och hur man förbereder sin sökning.
- Hur man kritiskt granskar och värderar information.
- Hur man identifierar en vetenskaplig text samt kännedom om den vetenskapliga publiceringens former
- Hur man redovisar sina källor enligt vedertagen praxis

Momentet kommunikation omfattar följande moment:
- Presentationsteknik
-Rapportskrivning
-Jämställdhetsfrågor

Dessutom tillkommer ett grupparbete. Grupparbetet är kopplat till elkraftområdet och elproduktion.  


Genomförande

Kursen genomförs på distans med avsedda distansverktyg. Kursen kommer att bedrivas med inläsningsmaterial, uppgifter och projektuppgifter. Uppgifterna utförs både enskilt och i grupp.


Examination

Obligatoriska inlämningsuppgifter ingår i flertalet av kursmomenten, dessutom sker en muntlig presentation av en av uppgifterna. Obligatoriska moment  kommer också att ges i momentet elsäkerhet. Obligatoriska quizzar kan ingå i vissa kursmoment.


Examinator
Sarah Rönnberg

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Jacobsson, Lidström & Öhlen, Elkrafthandboken. Elkraftsystem 1, uppl. 3 Liber, Stockholm, 2016, ISBN 9789147114368

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002InformationskompetensU G#1.50ObligatoriskH14
0004Obligatoriska moment - ElsäkerhetU G#1.50ObligatoriskH16
0005Kommunikation och elproduktionU G#4.50ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2014-02-14

Reviderad
av Niklas Lehto 2020-02-14