KURSPLAN

Elkraftsekonomi 7,5 Högskolepoäng

Electric power economy
Grundnivå, W0015T
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2013-02-15

Reviderad
av Mats Näsström 2016-06-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Elkraftteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kurserna W0001T Energiteknik, Introduktion och W0002T Elproduktion och konsumtion


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.



Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna visa:

1. Kunskap och förståelse

-Kunskap om den historiska bakgrunden till avregleringen av elmarknaden.

-Brett kunnande om den svenska elmarknaden, ellagens roll i detta och prissättningen på spotmarknaden samt på balansmarknaden i Sverige.

-Kunskap om beprövade erfarenheter om investeringsbedömningar samt val av kalkylräntan.
 
2. Färdighet och förmåga 
 
-Förmåga att med helhetssyn kreativt kunna göra en helhetsbedömning av konsekvenserna (ekonomiska och icke-ekonomiska) av en produkt, metod eller liknande. 

-Visa förmåga att tillsammans med andra skriftligt redovisa resultat från en studie på ett strukturerat och transparant sätt.

-Visa förmåga att självständigt muntligt redovisa resultat från en studie på ett kortfattat och strukturerat sätt.

-Visa förmåga att självständigt kunna beräkna nuvärdet och nettonuvärdet för kostnader och intäkter.


3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

-Förmåga att göra bedömningar av verkningsgrader i ett energsystem med olika typer av energianvändning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  



 


Kursinnehåll

 Kursen består av fyra kursmoment: livscykelanalys, kostnadsberäkningar, elmarknaden och energi .


Genomförande
Kursen ges i sin helhet på distans och består av:
-Ett antal inspelade föreläsningar då den beprövade erfarenheten, relevanta kunskaper m m behandlas i relation till de fyra kursmomenten

-Ett antal dokument med detaljbeskrivning av dessa för självstudier. Dokumenten är en kombination av kapitel från utvalda böcker (se litteraturen) samt skräddarsytt material. Delar av materialet kommer att vara på engelska.

-Ett antal räkneexempel och räkneövningar där studenten kan få erfarenhet  kostnadsberäkningar samt beräkningar i elmarknaden.

-Distansstöd till dessa föreläsningar, dokument, exempel och övningar.

-En projektuppgift då studenten i en mindre grupp utför en förenklad livscykelanalys och rapporterar skriftligt om detta.

-En projektuppgift då studenten individuellt utför en granskning av en rapport om livscykelanalys samt muntligt presentera resultatet av granskningen.

Examination

Godkända obligatoriska uppgifter samt muntlig/skriftlig tentamen.


Examinator
Math Bollen

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Elkrafthandboken: elkraftsystem 1, Liber.
Carl Johan Rydh, Mattias Lindahl, Johan Tingström: Livcykelanalys, Studentlitteratur 2002.
Kompendier.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.0G U 3 4 5
0002Obligatoriska uppgifter3.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.