Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i Energiteknik, högskoleingenjör 15 högskolepoäng

Thesis in Energy Engineering, Bachelor Programme
Grundnivå, W0017T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G#
Ämne
Energiteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik
Ingår i huvudområde
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Minst 135 hp avklarade kurser av examensfordringarna. Av bas- och kärnkurserna får högst två 7,5 hp kurser (alt. en 15 hp kurs) vara oavklarade. Utöver ovanstående avgör examinator om det föreslagna examensarbetet ligger inom ämnesområdet och om studenten har den fördjupning som krävs.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att tillämpa teori och metod för att lösa problem på vetenskaplig grund med relevans för en yrkesverksamhet som högskoleingenjör i energiteknik

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:

Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet energiteknik  

Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden i ett utrednings-, utvecklings- eller mindre forskningsprojekt på ett självständigt och systematiskt sätt.

Välja och motivera metod för studien

Med relevant information på ett ingenjörsmässigt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.

Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett ingenjörsmässigt sätt.

Planera strukturera och genomföra ett utvecklings- eller utredningsarbete.

Bedöma relevansen av erhållna resultat

Arbeta efter tidplan.

Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt  

Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser redovisas och försvaras.

Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt sätt.

epokLayout.subscribe(this, 'onsubmit', function(){ console.debug("onEvent:onsubmit"); epokUtils.htmlFieldProcessResult('_htmlField_438418458',''); }); epokLayout.unsubscribe(this);


Kursinnehåll

Innehållet i examensarbetet utformas i dialog med handledare. Examensarbetet innehåller alltid en teoretisk uppbyggnad i form av en litteraturstudie som belyser teknikområde och metodik, sammanfattad på ett vetenskapligt sätt.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Studenten genomför och planerar självständigt examensarbetet med handledare som stöd. I examensarbetet ingår att göra en tidplan för hela projektet som kontinuerligt följs upp.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Skriftlig presentation av eget arbete.  

I rapporten skall studenten visa förmåga att:

- Motivera den valda problemställningen

- Välja och motivera metod för studien

- Med koppling till vald teori/metod samla in information relevant för problemformuleringen

- På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen

- Utifrån vald teori/metod analysera och besvara formulerad problemställning

- Med ett kritiskt förhållningssätt bedöma relevansen av erhållna resultat

- Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt

Muntlig presentation av eget arbete

Opponering på annans arbete

Närvara vid presentationer av andra examensarbeten.

 

epokLayout.subscribe(this, 'onsubmit', function(){ console.debug("onEvent:onsubmit"); epokUtils.htmlFieldProcessResult('_htmlField_5060143',''); }); epokLayout.unsubscribe(this);


Övrigt

Institutionen tillhandahåller aktiv handledning under en termin från kursstart.
Examensarbetet utförs företrädesvis enskilt och endast i undantagsfall med maximalt två deltagande studenter.

I de fall där examensarbetet utförs av två studenter skall detta synas i rapportens omfång och djup.


Examinator
Individuell examinator utses.

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas senare

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Start av examensarbeteU G#0.00ObligatoriskV14
0002Opponering av annat examensarbeteU G#0.00ObligatoriskV14
0003Muntlig presentationU G#0.00ObligatoriskV14
0004Godkänd rapportU G#15.00ObligatoriskV14Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2013-02-15

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17