KURSPLAN

Konstnärlig träning - datorgrafik 15 Högskolepoäng

Artistic training - Computer Graphics
Grundnivå, W0019F
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudansvarig utbildningsledare KKL 2015-02-18

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-06-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att vidareutveckla studentens konstnärliga kunskaper och gestaltningsförmåga och ge en grundläggande filmhistorisk orientering. Kursen utvecklar även bildberättandet, filmens berättarteknik utifrån den klassiska dramaturgin. Efter avslutad kurs ska studerande:• kunna använda perspektiv i skissarbetet.• kunna använda skissteknik och färger i visuell gestaltning.• kunna utveckla och använda  dramaturgiska modeller i arbetet med det egna berättandet.• kunna använda grunderna för manusanalys och bildanalys.• kunna redogöra för huvuddragen i den anglosaxiska filmhistorien.

Kursinnehåll
Gestaltning • Perspektivritning/modellteckning• Färgteori/måleri• Bildgestaltnings övningar med kamera och ljus
Dramaturgi • Filmens dramaturgi/bildberättande• Manusanalys/bildanalys• Filmens berättarkomponenter med betoning på det visuella bildspråket
Filmhistoria • Orientering i den anglosaxiska filmhistorien

Genomförande
Studenten jobbar delvis i grupp och enskilt med gestaltningsuppgifter där de utvecklar färdigheterna och den egna förmågan att arbeta med filmens visuella berättar komponenter. Förmågan att kommunicera med bilder och analysera bilder tränas. Arbetsformer i kursen är föreläsningar, praktiska moment med laborationer, redovisningar i form av visuella alster och skriftliga rapporter och självstudier.

Examination
För godkänd kurs krävs att samtliga kursuppgifter är godkända. Dessutom krävs närvaro och aktivt deltagande vid föreläsningar, diskussioner och grupparbeten.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter W0001F

Examinator
Arash Vahdat

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
1- Drawing Ideas by Mark Baskinger, William Bardel ISBN-10: 0385344627
2- Bild och budskap : ett triangeldrama om bildkommunikation, ISBN-10: 9789173314329
3- Utdelat material
4- Material enligt materiallista

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen3.0U G#
0002Gestaltning, laboration3.0U G#
0003Gestaltning, inlämningsuppgift3.0U G#
0004Dramaturgi, laboration3.0U G#
0005Dramaturgi, inlämningsuppgift3.0U G#