Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Mekanik och elkraftteknik 7,5 högskolepoäng

Mechanics and electric power
Grundnivå, W0021T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Elkraftteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Algebra för ingenjörer (MA117G ges av MiUn) el. motsvarande och W0013T Introduktion, elkraftteknik eller motsvarande kunskaper genom praktiskt arbete inom ämnet


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs skall du som student kunna visa:

1. Kunskap och förståelse:
-om hur man definierar grundläggande begrepp inom mekanik
-om hur man frilägger, analyserar och beräknar krafter och kraftmoment för enkla och sammansatta system av tvådimensionella stela kroppar i jämvikt
-om hur man formulerar samband och löser mekaniska problem som innefattar partiklars rörelse i två dimensioner, både linjärt och i rotation
-om arbete och effekt
-om termiska processer och dess påverkan på olika anläggningsdelar
-visa grundläggande kunnande om primär energi, elektrisk energi och elektrisk effekt
-visa kunskap om storleken av elkonsumtion samt hur den varierar med tid i små och stora anläggningar

2.Färdighet och förmåga:
-att identifiera, formulera och utföra beräkningar utav statiska krafter, moment och friktion i olika tillämpningar
-att identifiera, formulera och utföra beräkningar utav kroppar i rörelse, både linjärt och roterande
-att kritiskt kunna granska, värdera och sammanställa faktainformation kring vår elkonsumtion
-att formulera och utföra beräkningar av elkonsumtion i olika typer av anläggningar
-att kunna uppskatta hur olika elkonsumtioner ser ut i olika typer av anläggningar
 
3. Kunna visa värderingsförmåga och förhållningssätt:
-om mekanik och dess  beprövade erfarenhet
-visa förmågan att göra bedömningar baserade på vetenskapliga metoder vad gäller elkonsumtion i olika former, hur man använder el och elkonsumtionens betydelse i samhället


Kursinnehåll

Kursen innehåller följande
-krafter
-moment
-friktion
-jämnvikt
-linjära rörelser
-roterande rörelser
-Newtons andra lag
-masströghetsmoment
-arbete och Energi
-växlar
-energi, effekt och elförbrukning
-kraftvärme, exergi och relationen mellan primär energi och elektrisk energi
-möjligheter och utmaningar med elektrifiering av samhället


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs på distans med avsedda distansverktyg. Kursen kommer att bedrivas med inspelade föreläsningar, räkneövningar, uppgifter och projektuppgifter.
 
I elkraftsteknik tar studenten del av förinspelade föreläsningar och angiven litteratur i kombination med aktivt deltagande på seminarier samt skriftlig inlämningsuppgift.
I mekanikdelen följer studenten en veckovis planering enligt en studiehandledning bestående av förinspelade föreläsningar och rekommenderade övningsuppgifter som följs upp med handledningstid. Varje vecka avslutas med ett betygsgrundande kunskapstest

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Mekanik: För att nå godkänt med betyg 3 examineras studenten kontinuerligt under kursens gång.

För högre betyg än 3, eller underkänt i den kontinuerliga examinationen, krävs det att studenten skriver en tentamen vid ordinarie tentamenstillfälle.

Elkraftsteknik: För betyg G krävs godkänt på obligatoriska inlämningsuppgifter. 


Examinator
Micael Öhman

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Leif Andersson, Rolf Blondell m fl: Elkraftssystem I, ( 2003) ISBN 9789147051762, Adlibris samt kompendier.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Tentamen - MekanikG U 3 4 54.50ObligatoriskH14
0002Obligatoriska uppgifterU G#3.00ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2014-02-14

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17