Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Elkraftöverföring 7,5 högskolepoäng

Electric Power Transmission
Grundnivå, W0023T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Energiteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen W0022T Eldistribution eller motsvarande och/eller praktisk erfarenhet.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

1. Kunskap och förståelse:

Efter godkänd kurs ska studenten kunna analysera överföringsnätet med användning av olika metoder som operatörer brukar använda under drift och planering av systemet. Studenten kommer att kunna:
 
- analysera systemet för överföring av elektrisk energi från produktionsenheter till förbrukare via elnät på höga spänningsnivåer (överföringsnät)
- illustrera och förklara utmaningarna som ställs på överföringsnät av befintliga och nya energikällor, samt deras egenskaper och tillhörande metoder för omvandling till elektrisk energi
- tillämpa metoder för drift, planering och skydd av överföringsnät. 

2. Färdighet och förmåga:
- med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera beräkningar i överföringsnät
- planera och med adekvata metoder genomföra integrationsstudier av elproduktion i överföringsnät
- kritiskt och systematiskt använda kunskaper om överföringsnät för att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera inställningar och prestanda av skyddssystemet som är en del av elkraftsystemet

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
- identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckling av sin kompetens inom överföringsnät.  


Kursinnehåll

Kursen behandlar systemet för överföring av elektrisk energi på höga spänningar (”överföringsnät”)
 
 Kursen består av följande delmoment:
- Komponenter i och ansluten till överföringsnät
- Drift och planering av överföringsnät
- Förnybar elproduktion och överföringsnät
- Belastningsfördelningsanalys, felströmberäkningar, systemjordning och reläskydd 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Kursen ges i sin helhet på distans och består av:

-Ett antal föreläsningar där den vetenskapliga grunden, beprövade erfarenheten och ett brett kunnande behandlas till beräkningarna i överföringsnät.
-Ett antal föreläsningar där den vetenskapliga grunden, beprövade erfarenheten och ett brett kunnande behandlas till kortslutberäkningar, systemjordning och reläskydd
-Ett antal dokument med detaljbeskrivning av ovanstående, för självstudie. Dokumenten är en kombination av kapitel från utvalda böcker samt skräddarsydda skrifter. Delar av materialet kommer att vara på engelska.
-Ett antal räkneexempel och räkneövningar där studenten kan få erfarenhet i modellering av elkraftsystem samt i att utföra beräkningar för elkraftsystem. Studenten får feedback för inlämning av uppgifterna.
-Distansstöd till dessa föreläsningar, dokument, exempel och övningar
 
I kursen använder studenterna datorverktyget MATLAB med fokus på live scripts filtyper, för att analysera och simulera elsystemet. Studenten kan också använda live scripts för att lämna in lösningar till räkneövningar och tentafrågor. 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

  För att erhålla slutbetyg i kursen krävs godkänt på skriftlig tentamen. 


Övrigt

Ersätter kursen W0014T Stor- och småskalig generering av elenergi, transmission och distribution  7,5 Hp 


Examinator
Manuel Alvarez

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)

Math Bollen, Fainan Hassan, Integration of distributed generation in the power system, Wiley, 2011. ISBN 978-0-470-64337-2.
Math Bollen, The smart grid – adapting the power system to the new challenges, Morgan and Claypool, 2011. ISBN 978-1-60845-816-5.
J. Duncan Glover, Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Cengage Learning, 2012. ISBN 9781111425777

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 57.50ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17

Reviderad