Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Elmarknader och elkvalitet 7,5 högskolepoäng

Electrical Markets and Power Quality
Grundnivå, W0024T
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Elkraftteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kurserna W0013T Elkraftteknik, introduktion, W0021T Mekanik och elkraftteknik samt W0022T Eldistribution


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

  Efter avslutad kurs skall studenten kunna visa:

1. Kunskap och förståelse
-Kunskap om den historiska bakgrunden till avregleringen av elmarknaden.
-Brett kunnande om den svenska elmarknaden, ellagens roll i detta och prissättningen på spotmarknaden samt på balansmarknaden i Sverige
-Kunskap om beprövade erfarenheter om investeringsbedömningar samt val av kalkylränta.
-Brett kunnande om olika grundläggande begrepp inom EMC och elkvalitet
-Kunskap om hur olika elkvalitetsstörningar uppstår, hur de sprids i elnät, vad konsekvenserna är, och hur konsekvenserna kan minskas
-Grundläggande kunskaper om standarder och regelverk om elkvalitet och EMC som gäller i Sverige
-En översiktlig insyn i en del av aktuellt forskningsarbete i området elkvalitet, elmarknader och smarta elnät

 2. Färdighet och förmåga
-Visa förmåga att självständigt kunna beräkna nuvärdet och nettonuvärdet för kostnader och intäkter
-Visa förmåga att kunna utföra en del enkla beräkningar inom elkvalitet
-Visa förmåga att kunna analysera och tolka resultat från elkvalitetsmätningar
3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
-Att kunna värdera från mätningar om överföring av el kan anses vara av god kvalitet 


Kursinnehåll

Kursen behandlar en del saker som är relaterade till växelverkan mellan kunder och elkraftsystemet/elnätet. Det gäller tekniska fenomen (elkvalitet) och ekonomiska fenomen (elmarknader). Till största delen kommer befintliga elkraftsystem och elmarknader att behandlas, men det även introduceras en del utvecklingar om framtida elnät (som går ibland under samlingsnamnet ”smarta elnät”). Kursen behandlar även en del grundläggande ekonomiska begrepp som inledning till behandling av elmarknader.

Kursen består av följande delmoment:

- Ekonomiska grundbegrepp
- Elmarknader
- EMC och elkvalitet, teori
- Laboration elkvalitetsmätningar
-Framtida elnät och utvecklingar inom forskning  


Genomförande

Inspelade föreläsningar, frågestund som är live, samt ett diskussionsforum där det kan ställas frågor om föreläsningar. Det ingår även en del räkneexempel och räkneövningar i kursen. Undervisningen sker på distans.


Examination
Godkända obligatoriska uppgifter samt muntlig/skriftlig tentamen

Övrigt

Ersätter kursen W0015T

Elkraftsekonomi  7,5 Hp


Examinator
Math Bollen

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ingen obligatorisk litteratur

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskV21
0002Obligatoriska uppgifterU G#1.50ObligatoriskV21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Niklas Lehto 2020-02-14