KURSPLAN

Gestaltningsprojekt 1, filmdesign 15 Högskolepoäng

Visual Design Project 1, Film Design
Grundnivå, W0026F
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Avklarade kurser W0021F Visuell gestaltning 1, W0022F Gestaltning 2 och W0024F Filmdesign.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att studenten skall:
  • visa förmåga att inom givna tidsramar planera och genomföra ett givet gestaltningsprojekt med ett visuellt resultat av god teknisk och konstnärlig kvalitet 
  • visa förmåga att vara en aktiv projektmedlem under produktionsliknande villkor 
  • visa förmåga att planera sitt eget arbete i relation till gruppen 
  • kunna redogöra för sina egna designval med projektets mål som slutresultat och med utgångspunkt i visuellt berättande och symbolik i ett kulturhistoriskt sammanhang 

Kursinnehåll
 Studenterna tillämpar i programöverskridande grupper de kunskaper och färdigheter de erhållit under tidigare kurser i ett gestaltningsprojekt med givna tekniska och narrativa ramar.

Momenten i kursen är förproduktion – produktion – postproduktion med separata leveranser av resultat i varje moment. 

Förproduktion är idéarbete, konceptualisering och produktionsplanering.

Produktion innebär implementering av produktionsplaneringen byggarbete i studio samt regelbundna avstämningar av projektets progress.

Postproduktion innebär arkivering och reflektion kring resultatet givet de ingångvärden som idéarbetet gavs samt funktionen hos de valda berättarkomponenterna.

Kursen genomförs som ett multidisciplinärt projekt där rörlig bild och ljud, interaktivitet och visualisering är resultatet tillsammans med processdokumentation och en skriftlig individuell reflektion. 

Genomförande
Kursen genomförs i grupp där gruppens skall genomföra ett definierat gestaltningsuppdrag inom projektets resursramar. Arbetet som skall genomföras bryts ner på deluppgifter som fördelas vid produktionsmöten. Varje deltagare får på så sätt ett eget mätbart resultat som examineras.

Projekten skall förankra sin visuella gestaltning i tidigare kursers innehåll samt följa given designprocess. Progressen i projektet presenteras regelbundet i seminarieform där konstnärliga såväl som gestaltningstekniska val diskuteras med utgångspunkt i tidigare kurser. 

Projektverktyg används för planering och uppföljning av arbetet.  

Examination
Examinationen består av inlämningsuppgifter med tillhörande publika presentationer. Studenten examineras individuellt baserat på de deluppgifter som genomförts och kriterierna nedan. Projektverktyget och dess information är en viktig del av underlaget för examination vad gäller studentens bidrag till resultatet.

Bedömningen av inlämningsuppgifterna görs med avseende på :
  • Progress i projektet i enlighet med planering 
  • Skriftlig och muntlig presentation 
  • Konstnärliga och tekniska val i relation till planerat resultat 
  • Studentens bidrag till projektets resultat. 

Examinator
Håkan Wallin

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas 14 dagar innan kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgift - förproduktion3.0U G#
0002Inlämningsuppgift - produktion10.0U G#
0003Inlämningsuppgift - postproduktion2.0U G#