Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Bildproduktion för kamera 15 högskolepoäng

Image production for screen
Grundnivå, W0027F
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Filmdesign
Ämnesgrupp (SCB)
Design
Ingår i huvudområde
Visuell gestaltning

Behörighet

Grundläggande behörighet samt W0024F Filmdesign


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
  Syftet är att studenten skall fördjupa sin förmåga och förståelse för de särskilda krav som bildproduktion i studiomiljö ställer, tekniskt samt ur ett design- och produktionsperspektiv. Studenten skall även fördjupa sina kunskaper i filmproduktion och de designprocesser som utvecklar bildberättandet. 
Studenten efter avslutad kurs skall kunna:
  • självständigt utifrån givna ramar planera, genomföra och leverera trovärdiga och funktionella filmiska miljöer i studio
  • visa individuell färdighet i fysisk och digital produktion inom ämnet 
  • värdera egna och andras bildproduktioner (ex. utifrån principer för bildgestaltning, visuell gestaltning och visuella referenser) 
  • göra rimliga användar- och utformningsmässiga ställningstaganden om lämpligheten för olika tekniker och metoder beroende på förutsättningarna i bildproduktion för kamera 

Kursinnehåll
Kursen innehåller moment i filmproduktion: teknik, processer och roller. Ett praktiskt moment i studio genomförs där studenterna producerar en miljö baserat på ett konceptuellt material.

Genomförande
  Kursen genomförs i form av lektioner, seminarier och tillämpningsuppgifter enskilt och i grupp. 
Större delar av kursen innehåller praktiska moment och sker i samarbete med andra studenter i klassrum eller i studiomiljö.
Detaljerad information om den enskilda kursmodulens genomförande återfinns i dess studiehandledning. 

Examination
  Examinationen av kursen sker i form av laborationer, inlämningsuppgifter och produktionsprojekt med tillhörande audiovisuella presentationer i seminarieform.
Moment som inte godkänns under kurstiden examineras om enligt tentamensschema.
Kursen examineras max tre år efter kursregistrering. Detaljerad beskrivning av examinationskravet för enskilda kursmoment finns i dess studiehandledning. 

Övrigt
  Engelsk litteratur, artiklar och föreläsningar förekommer i kursen.
Uppgifter och projekt består av audiovisuell material och kräver för genomförandet att studenten har fullgod syn och hörsel. 

Examinator
Arash Källmark

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1
Meddelas före kursstart.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgiftU G#5.00ObligatoriskH18
0002LaborationU G#5.00ObligatoriskH18
0003ProjektU G#5.00ObligatoriskH18

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17