KURSPLAN

Realtidsgrafik 15 högskolepoäng

Real-time graphics
Grundnivå, W0033F
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist 2019-11-05

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Digital design
Ämnesgrupp (SCB)
Design
Ingår i huvudområde
Visuell gestaltning

Behörighet

Grundläggande behörighet samt W0023F Digital design och W0028F Digitala miljöer


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
  Kursens syfte är att studenten skall få färdighet och förståelse för möjligheter och begränsningar i att skapa visuellt innehåll för realtid, exempelvis för datorspel och virtual realty
Studenten efter avslutad kurs skall kunna:
  • redogöra för möjligheter och begränsningar i att skapa visuellt innehåll för realtid
  • självständigt utifrån givna ramar planera, producera och leverera trovärdiga och funktionella digitala innehåll optimerad för online rendering
  • framställa färdiga produkter inom given tidsram och under givna förutsättningar
  • värdera egna och andras produktioner av realtidsgrafik (ex. utifrån principer för bildgestaltning, visuell gestaltning och visuella referenser)
  • göra rimliga användar- och utformningsmässiga ställningstaganden om lämpligheten för olika tekniker och metoder beroende på förutsättningarna i produktion av realtidsgrafik 

Kursinnehåll
Kursen innehåller grunderna i hårdvaru- och mjukvarusystem för realtidsvisualisering och interaktion samt produktionsmoment och förutsättningar för visuellt innehållskapande i realtidsapplikationer.

Genomförande
  Kursen genomförs i form av lektioner, seminarier och tillämpningsuppgifter enskilt och i grupp. 
Större delar av kursen innehåller praktiska moment och sker i samarbete med andra studenter i klassrum eller i studiomiljö.
Detaljerad information om den enskilda kursmodulens genomförande återfinns i dess studiehandledning. 

Examination
  Examinationen av kursen sker i form av laborationer, inlämningsuppgifter och produktionsprojekt med tillhörande audiovisuella presentationer i seminarieform.
Moment som inte godkänns under kurstiden examineras om enligt tentamensschema.
Kursen examineras max tre år efter kursregistrering. Detaljerad beskrivning av examinationskravet för enskilda kursmoment finns i dess studiehandledning.

Övrigt
  Engelsk litteratur, artiklar och föreläsningar förekommer i kursen.
Uppgifter och projekt består av audiovisuellt material och kräver för genomförandet att studenten har fullgod syn och hörsel. 

Examinator
Arash Källmark

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas före kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgiftU G#5.00ObligatoriskV19
0002LaborationU G#5.00ObligatoriskV19
0003ProjektU G#5.00ObligatoriskV19