Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Realtidsgrafik 15 högskolepoäng

Real-time graphics
Grundnivå, W0033F
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Digital design
Ämnesgrupp (SCB)
Design
Ingår i huvudområde
Visuell gestaltning

Behörighet

Grundläggande behörighet samt W0023F Digital design och W0028F Digitala miljöer


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
  Kursens syfte är att studenten skall få färdighet och förståelse för möjligheter och begränsningar i att skapa visuellt innehåll för realtid, exempelvis för datorspel och virtual realty
Studenten efter avslutad kurs skall kunna:
  • redogöra för möjligheter och begränsningar i att skapa visuellt innehåll för realtid
  • självständigt utifrån givna ramar planera, producera och leverera trovärdiga och funktionella digitala innehåll optimerad för online rendering
  • framställa färdiga produkter inom given tidsram och under givna förutsättningar
  • värdera egna och andras produktioner av realtidsgrafik (ex. utifrån principer för bildgestaltning, visuell gestaltning och visuella referenser)
  • göra rimliga användar- och utformningsmässiga ställningstaganden om lämpligheten för olika tekniker och metoder beroende på förutsättningarna i produktion av realtidsgrafik 

Kursinnehåll
Kursen innehåller grunderna i hårdvaru- och mjukvarusystem för realtidsvisualisering och interaktion samt produktionsmoment och förutsättningar för visuellt innehållskapande i realtidsapplikationer.

Genomförande
  Kursen genomförs i form av lektioner, seminarier och tillämpningsuppgifter enskilt och i grupp. 
Större delar av kursen innehåller praktiska moment och sker i samarbete med andra studenter i klassrum eller i studiomiljö.
Detaljerad information om den enskilda kursmodulens genomförande återfinns i dess studiehandledning. 

Examination
  Examinationen av kursen sker i form av laborationer, inlämningsuppgifter och produktionsprojekt med tillhörande audiovisuella presentationer i seminarieform.
Moment som inte godkänns under kurstiden examineras om enligt tentamensschema.
Kursen examineras max tre år efter kursregistrering. Detaljerad beskrivning av examinationskravet för enskilda kursmoment finns i dess studiehandledning.

Övrigt
  Engelsk litteratur, artiklar och föreläsningar förekommer i kursen.
Uppgifter och projekt består av audiovisuellt material och kräver för genomförandet att studenten har fullgod syn och hörsel. 

Examinator
Arash Källmark

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas före kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgiftU G#5.00ObligatoriskV19
0002LaborationU G#5.00ObligatoriskV19
0003ProjektU G#5.00ObligatoriskV19

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist 2019-11-05