Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Gestaltningsprojekt 2, digital design 15 högskolepoäng

Visual Design Project 2, Digital Design
Grundnivå, W0034F
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Visuell gestaltning

Behörighet

Grundläggande behörighet samt W0023F Digital design, W0028F Digitala miljöer och W0030F Digitala visuella effekter


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
  Kursens mål är att studenten skall:
  • visa förmåga att inom givna tidsramar planera och genomföra ett givet gestaltningsprojekt med ett visuellt resultat av god teknisk och konstnärlig kvalitet 
  • visa förmåga att vara en aktiv projektmedlem under produktionsliknande villkor 
  • visa förmåga att planera sitt eget arbete i relation till gruppen
  • visa individuell färdighet i fysisk och digital produktion inom ämnet
  • kunna redogöra för sina egna designval med projektets mål som slutresultat och med utgångspunkt i visuellt berättande och symbolik i ett kulturhistoriskt sammanhang
  • självständigt kunna tillämpa kunskaper och färdigheter från kurserna W0028F, W0030F och W0033F i projektform 

Kursinnehåll
  Studenterna tillämpar i programöverskridande grupper de kunskaper och färdigheter de erhållit under tidigare kurser i ett gestaltningsprojekt med givna tekniska och narrativa ramar.
Momenten i kursen är förproduktion – produktion – postproduktion med separata leveranser av resultat i varje moment. 
Förproduktion är idéarbete, konceptualisering och produktionsplanering.
Produktion innebär implementering av produktionsplaneringen samt regelbundna avstämningar av projektets progress.
Postproduktion innebär arkivering och reflektion kring resultatet givet de ingångvärden som idéarbetet gavs samt funktionen hos de valda berättarkomponenterna.
Kursen genomförs som ett multidisciplinärt projekt där rörlig bild och ljud, interaktivitet och visualisering är resultatet tillsammans med processdokumentation och en skriftlig individuell reflektion.

Genomförande
  Kursen genomförs i grupp där gruppens skall genomföra ett definierat gestaltningsuppdrag inom projektets resursramar. Arbetet som skall genomföras bryts ner på deluppgifter som fördelas vid produktionsmöten. Varje deltagare får på så sätt ett eget mätbart resultat som examineras.

Projekten skall förankra sin visuella gestaltning i tidigare kursers innehåll samt följa given designprocess. Progressen i projektet presenteras regelbundet i seminarieform där konstnärliga såväl som gestaltningstekniska val diskuteras med utgångspunkt i tidigare kurser. 

Projektverktyg används för planering och uppföljning av arbetet.  

Examination
  Examinationen består av inlämningsuppgifter med tillhörande publika presentationer. Studenten examineras individuellt baserat på de deluppgifter som genomförts och kriterierna nedan. Projektverktyget och dess information är en viktig del av underlaget för examination vad gäller studentens bidrag till resultatet.

Bedömningen av inlämningsuppgifterna görs med avseende på :
  • Progress i projektet i enlighet med planering 
  • Skriftlig och muntlig presentation 
  • Konstnärliga och tekniska val i relation till planerat resultat 
  • Studentens bidrag till projektets resultat.    
 Kursen examineras max tre år efter kursregistrering. Detaljerad beskrivning av examinationskravet för den enskilda kursmoment finns i dess studiehandledning. Omexamination sker vid nästa kurstillfälle.

Övrigt
  Engelsk litteratur, artiklar och föreläsningar förekommer i kursen.
Uppgifter och projekt består av audiovisuellt material och kräver för genomförandet att studenten har fullgod syn och hörsel. 

Examinator
Arash Källmark

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas före kursstart.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Inlämningsuppgift - förproduktionU G#3.00ObligatoriskV19
0002Inlämningsuppgift - produktionU G#10.00ObligatoriskV19
0003Inlämningsuppgift - postproduktionU G#2.00ObligatoriskV19

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17