Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Visuell gestaltning, Inriktningsprojekt 15 högskolepoäng

Visual Arts, Specialisation project
Grundnivå, W0036F
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ingår i huvudområde
Visuell gestaltning

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänd betyg i kurserna W0023F Digital Design, W0025F Gestaltningsprojekt 1 - digital design, W0028F Digitala miljöer, W0030F Digitala visuella effekter, W0033F Realtidsgrafik och W0034F Gestaltningsprojekt 2 - digital design.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna visa:
  • fördjupade färdigheter och kunskaper inom inriktningen genom praktisk produktion.
  • förmåga att professionellt leverera och kommunicera konstnärlig vision, produktionsmetod samt färdigt resultat enligt uppsatta mål.
  • förmåga att analysera och värdera sin produktion gentemot branschstandard och egna tidigare resultat inom utbildningen.  

Kursinnehåll
Inriktningens innehåll, moment och litteratur bestäms till stor del av vald inriktning. 
De valbara inriktningarna meddelas senast en läsperiod innan kursstart av kursansvarig. Utifrån vald inriktning skall en produktionsplanering presenteras i god tid för kursansvarig och lärare. Planeringen utgör sedan underlag för progressionsbedömningar och uppföljning.

Under kursen kommer du som studerande att ges möjlighet att utveckla dig konstnärligt och produktionsmässigt inom den inriktning du väljer. Resultatet presenteras och utvärderas vid en större offentlig presentation.
Kurslitteraturen är individanpassad och bestäms av den studerande i samråd med handledare, med utgångspunkt i den valda inriktningen och produktionens ansats. Kurslitteraturen bör i första hand relatera till huvudområdet visuell gestaltning. 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Produktion under handledning, regelbundna muntliga redovisningar individuellt och i grupp med överenskommen produktionsplanering som styrdokument.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Produktionen är indelat i tidsbegränsade moment med en omfattning av ungefär 5 poäng. Vid varje avslutat moment krävs en rapportering av progression och resultat enligt kursanvisning. 
Examination består av:
  • Komplett workbook enligt anvisat format
  • Verket enligt uppsatta mål och format
  • Skriftligt rapport med planering, analys och värdering 
  • Muntlig presentation

Examinator
Arash Källmark

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kurslitteraturen är individanpassad och bestäms av den studerande i samråd med handledare, med utgångspunkt i den valda inriktningen och produktionens ansats. Kurslitteraturen bör i första hand relatera till huvudområdet visuell gestaltning.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001PreproduktionU G#3.00ObligatoriskH19
0002ProduktionU G#8.00ObligatoriskH19
0003PostproduktionU G#4.00ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-17