KURSPLAN

Examensarbete filmdesign 30 högskolepoäng

Thesis film design
Grundnivå, W0041F
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist 2019-11-05

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G#
Ämne
Visuell gestaltning
Ämnesgrupp (SCB)
Design
Ingår i huvudområde
Visuell gestaltning

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet samt godkänt betyg i kurserna W0024F Filmdesign, W0021F Visuell gestaltning 1, W0022F Visuell gestaltning 2, W0026F Gestaltningsprojekt 1 - filmdesign, W0027F Bildproduktion för kamera, W0029F Visuella effekter, W0031F Bildproduktion för interaktiva medier, W0035F Gestaltningsprojekt 2 - filmdesign, Valbara kurser (W0037F Scenografi eller W0038F Attribut eller W0039F Ljusdesign) och W0040F Konstnärlig forskning och utveckling.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
  Studenten ska kunna visa: 
  • förmåga och färdighet att självständigt kunna producera visuella gestaltningar på hög kvalitativ nivå, 
  • förmåga och färdighet i att kunna förmedla visuella upplevelser, 
  • förmåga och färdighet i att kunna kommunicera sin kunskap i visuell gestaltning i mötet med andra konstarter eller discipliner,  
  • förståelse för den visuella gestaltningens olika element och dess funktioner, 
  • förmåga och färdighet som visuell designer i produktion av rörlig bild, 
  • förmåga att självständigt planera, genomföra och dokumentera projekt.   

Kursinnehåll
  Examensarbetet är ett självständigt arbete. Det ska genomföras enskilt eller i grupp.
I examensarbetet ingår följande examinationsunderlag
  • En projektdokumentation med en skriftlig sammanfattning på engelska. 
  • En muntlig presentation vid ett offentligt seminarium vid LTU. 
  • Muntlig och skriftlig opposition vid ett seminarium där ett annat examensarbete presenteras. 
Projektdokumentation ska beskriva examensarbetet och dess resultat. Om arbetet gjorts i grupp ska det framgå vad var och en bidragit med.
Projektdokumentationen skall vara tillgänglig i en färdig version minst två veckor innan seminariet som normalt genomförs under kursens ordinarie avslutande tentamensperiod.
Vid opposition ska examensarbetaren granska projektdokumentationen för ett annat examensarbete och opponera på denna då den presenteras vid seminariet. Oppositionen dokumenteras skriftligt inför seminariet. Det kan finnas mer än en opponent på samma examensarbete.  

Genomförande
Kursen genomförs med självständigt arbete och inlämningsuppgifter, handledning samt avslutande seminarier. Därutöver kan former specifika för studentens ämnesval förekomma.

Examination
Examinationsunderlaget ska visa att studenten uppnått kursmålen. För att ett examensarbete ska bedömas som godkänt, ska samtliga delar i examinationsunderlaget vara godkända inom 15 månader, om inte särskilda skäl föreligger. Projektdokumentationen är offentlig och examinationen får inte baseras på sekretessbelagd information.

Övrigt
Obligatorisk närvaro vid kursstart.

Examinator
Arash Källmark

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kurslitteratur och de övriga läromedel som skall användas måste diskuteras med handledaren med hänsyn till examensarbetsuppgiftens karaktär. Litteratur fastställs efter ämnesval efter samråd mellan student och examinator/handledare.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001DokumentationU G#5.00ObligatoriskV20
0002Konstnärlig produktionU G#22.00ObligatoriskV20
0003Presentation och opponeringU G#3.00ObligatoriskV20

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »