Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete digital design 30 högskolepoäng

Thesis digital design
Grundnivå, W0042F
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G#
Ämne
Visuell gestaltning
Ämnesgrupp (SCB)
Design
Ingår i huvudområde
Visuell gestaltning

Behörighet

Grundläggande behörighet samt godkänt betyg i kurserna W0023F Digital Design, W0021F Visuell gestaltning 1, W0022F Visuell gestaltning 2, W0025F Gestaltningsprojekt 1 - digital design, W0028F Digitala miljöer, W0030F Digitala visuella effekter, W0033F Realtidsgrafik, W0034F Gestaltningsprojekt 2 - digital design, W0036F Visuell gestaltning, Inriktningsprojekt och W0040F Konstnärlig forskning och utveckling.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska kunna visa: 
  • förmåga och färdighet att självständigt kunna producera visuella gestaltningar på hög kvalitativ nivå,
  • förmåga och färdighet i att kunna förmedla visuella upplevelser,
  • förmåga och färdighet i att kunna kommunicera sin kunskap i visuell gestaltning i mötet med andra konstarter eller discipliner, 
  • förståelse för den visuella gestaltningens olika element och dess funktioner,
  • förmåga och färdighet som visuell designer i produktion av rörlig bild,
  • förmåga att självständigt planera, genomföra och dokumentera projekt.

Kursinnehåll
Examensarbetet är ett självständigt arbete. Det ska genomföras enskilt eller i grupp.

Under projektet ska en dokumentation som beskriver examensarbetet och dess resultat produceras. Om arbetet gjorts i grupp ska det framgå vad var och en bidragit med.

Projektdokumentationen skall vara tillgänglig i en färdig version minst två veckor innan seminariet som normalt genomförs under kursens ordinarie avslutande tentamensperiod.

Vid opposition ska examensarbetaren granska projektdokumentationen för ett annat examensarbete och opponera på denna då den presenteras vid seminariet. Oppositionen dokumenteras skriftligt inför seminariet. Det kan finnas mer än en opponent på samma examensarbete.  

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs med självständigt arbete och inlämningsuppgifter, handledning samt avslutande seminarier. Därutöver kan former specifika för studentens ämnesval förekomma.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
  • Skriftlig projektdokumentation med en skriftlig sammanfattning på engelska.
  • Muntlig presentation vid ett offentligt seminarium vid LTU. 
  • Muntlig och skriftlig opposition vid ett seminarium där ett annat examensarbete presenteras
Projektdokumentationen är offentlig och examinationen kan därmed inte baseras på sekretessbelagd information.

Övrigt
Obligatorisk närvaro vid kursstart.

Examinator
Patrik Holmlund

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kurslitteratur och de övriga läromedel som skall användas måste diskuteras med handledaren med hänsyn till examensarbetsuppgiftens karaktär. Litteratur fastställs efter ämnesval efter samråd mellan student och examinator/handledare.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001DokumentationU G#5.00ObligatoriskV20
0002Konstnärlig produktionU G#22.00ObligatoriskV20
0003Presentation och opponeringU G#3.00ObligatoriskV20

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-11-03