Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Datorstödd projektering 7,5 Högskolepoäng

Virtual design
Avancerad nivå, W7003B
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Träbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Grundläggande förståelse för CAD-verktyg motsvarande W0007B CAD&VR, förmåga att läsa ritningar, förståelse för byggprocessen och projekteringens roll i byggprocessen.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Målet med kursen är att studenten skall kunna leverera korrekta handlingar (ritningar och
beskrivningar) från projekteringen av ett byggt objekt. Efter avslutad kurs kommer studenten inneha följande färdigheter:

Du skall kunna tillämpa:
- modellering i 3D-CAD av byggobjekt
- ritningsläsning inom byggande
- generering och formatering av ritningshandlingar av byggda objekt
- måttsättning av byggritningar
- upprättande av teknisk beskrivning för byggda objekt med bas i den beprövade erfarenhet som finns beskriven

Du skall förstå:
- projekteringens betydelse för övriga byggprocessen
- modellernas betydelse för projekteringssamordning
- hur modellframtagning samordnas (CAD-samordning)
- import/export mellan olika verktyg, standardiserade och icke standardiserade
- intilliggande datorverktyg och deras interaktion med CAD-verktyget

Du skall kunna identifiera ditt behov av ytterligare kunskap inom området projektering.
Du skall ha insikt i den aktuella utvecklingen inom Building Information Modelling via reflektionsuppgifter understödda av referenser.
Du skall kunna hantera komplexa frågor kring husbyggande och sammanväga motstridiga krav i lösningsgenereringen.
Du skall kunna utvärdera olika tekniska lösningar mot varandra och presentera dem på ritning och i tekniska beskrivningar.


Kursinnehåll
Kursen delas i två skeden, en del där grundläggande färdigheter i BIM och upprättande av tekniska beskrivningar tränas och en del där dessa färdigheter tillämpas på ett verkligt objekt. De grundläggande färdigheterna tränas i fyra enskilda inlämningsuppgifter tillsammans 40% av kursen. Varje enskild uppgift består av ett delmoment som skall övas och en reflektion kring delmomentet. De fyra uppgifterna behandlar:
- Ritningsläsning på befintliga bygghandlingar
- 3D-modellering av ett våningsplan
- Ritningsgenerering från 3D-modellen
- Teknisk beskrivning för en byggnadsdel
Projektuppgiften genomförs i grupper om tre personer som tillsammans projekterar ett våningsplan i en befintlig byggnad. Studenterna får tillgängligt bygghandlingarna för nedersta plan och översta plan i en byggnad. Varje grupp skall sedan komplettera med ett eget våningsplan genom att först modellera det och sedan ta ut ritningar från våningsplanet. Tekniska lösningar skall väljas så att de stämmer överens med övriga projektet. Redovisningen skall möjliggöra att en byggnadsentreprenör skall kunna uppföra våningsplanet efter att ha läst ritningen. Projekteringen skall tas till den nivå som är praxis för redovisning av byggda objekt, både för ritningen och 3D-modellen.
För modellering används Revit Structure, senaste versionen med svensk anpassning.

Genomförande

Studenterna arbetar självständigt under den första delen av kursen och lämnar in fyra enskilda uppgifter. Under projektuppgiften arbetar studenterna i grupper om 3 personer och ska då planera och genomföra projektuppgiften inom en given tids- och resursram. De färdigheter inom byggande som tränas i kursen är förmågan att förstå och beskriva byggda objekt, förmågan att kommunicera lösningar nedströms i byggprocessen och förmågan att dokumentera tekniska lösningar i ritning och skrift. Kursen vilar på eget arbete i datormiljö.


Examination
Examinationen består av fyra enskilda uppgifter och ett projektarbete i grupp med tre delinlämningar. Betygsskalan är U G på enskilda moment och projektarbete. På hela kursen ges betyget U 3 4 5. Slutbetyget på kursen styrs av de kurspoäng (0-100p) som studenten samlat ihop under kursens gång. Systemet beskrivs i detalj i studiehandledningen som delas ut vid kursens start.

Övrigt

Kursen ges på avancerad nivå och ingår som inriktningskurs i inriktningen Byggande och Husbyggnad inom civilingenjör Arkitektur resp. Väg- och Vatten.


Examinator
Gustav Jansson

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Referenslitteratur:
Bygghandlingar 90 (finns på LTU:s bibliotek)
AMA (web-access via LTU:s bibliotek)

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter3.0TG U G#
0002Projektuppgift4.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för samhällsbyggnad 2008-01-22

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-01-09