KURSPLAN

Strategies for e-Business 7,5 högskolepoäng

Strategies for e-Business
Avancerad nivå, W7004N
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-08-23

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi
Ingår i huvudområde
Företagsekonomi

Behörighet

Förmågan att tillämpa och integrera företagsekonomiska ämnets olika områden motsvarande målen enligt integrationskursen (O0008N Integrationskurs Företagsekonomi) samt förmågor motsvarande målen för kurserna M0033N Business-to-Business Marketing och M0014N Internationell marknadsföring eller annan fördjupningskurs inom det företagsekonomiska området enligt överenskommelse med examinator.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att studenten ska utveckla förståelse för hur e-business påverkar möjligheter och förutsättningar för affärsutveckling och verksamhetsutveckling ur ett ledningsperspektiv. Efter avslutad kurs skall kursdeltagarna kunna:
 • förklara och använda begrepp inom området ’Strategies for e-Business’
 • beskriva och förklara vikten av ’BPR’ för att åstadkomma effektiv e-business strategier
 • beskriva och förklara användningen av internet för att effektivisera värdekedjan i organisationer
 • beskriva en framgångsrik implementering av e-Business strategier
 • använda begrepp inom området strategisk ledning för att analysera affärssituationer
 • lösa problem systematiskt och utifrån ett kritiskt förhållningssätt
 • granska, förklara, presentera och diskutera vetenskapliga artiklar
 • utveckla idéer och strategiska planer i samarbete med andra studenter

Kursinnehåll
Baserat på etablerade teorier inom strategiskt ledarskap ger kursen studenterna grunden för att kunna utveckla strategier för e-business. Kursen omfattar utformning och implementering av strategier för e-business.

Genomförande
Föreläsningar/lektioner, seminarier, handledning, individuella uppgifter och gruppuppgifter, praktikfall och/eller projektarbeten.

Examination
I skriftlig tentamen examineras förmågorna att:
 •  förklara och använda begrepp inom området ’Strategies for e-Business’

I obligatoriska uppgifter och seminarier examineras förmågorna att:
 • beskriva och förklara vikten av ’BPR’ för att åstadkomma effektiva e-business strategier
 • beskriva och förklara användningen av internet för att effektivisera värdekedjan i organisationer
 • beskriva en framgångsrik implementering av e-Business strategier
 • använda begrepp inom området strategisk ledning för att analysera affärssituationer
 • lösa problem systematiskt och utifrån ett kritiskt förhållningssätt
 • granska, förklara, presentera och diskutera vetenskapliga artiklar
 • utveckla idéer och strategiska planer i samarbete med andra studenter

En förutsättning för godkänt resultat är närvaro på obligatoriska närvarotillfällen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.
Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med W7001N eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Tim Foster

Övergångsbestämmelser
Kursen W7004N motsvarar kursen IEM346

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Chaffey D. (2015), “Digital Business and E-commerce Management (7th edition), Pearson.
ISBN: 9781292193335
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Obligatoriska prov och uppgifterU G VG *7.50ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.