Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Strategies for e-Business 7,5 högskolepoäng

Strategies for e-Business
Avancerad nivå, W7004N
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi
Ingår i huvudområde
Företagsekonomi

Behörighet

Minst 120 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat, varav minst 60 hp i företagsekonomi, däri ska följande kurs ingå: Marknadsföring, grundkurs (M0004N eller M0015N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att studenten ska utveckla förståelse för hur digital business och e-handel påverkar möjligheter och förutsättningar för affärsutveckling och verksamhetsutveckling.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
•    förklara och använda begrepp och modeller inom området digital business
•    förklara och analysera strategier och tillämpningar av hur digitala teknologier kan användas i företag
•    identifiera, analysera och lösa problem systematiskt och utifrån ett kritiskt förhållningssätt
•    utveckla idéer och strategiska planer i samarbete med andra studenter

Kursinnehåll
Kursen behandlar förutsättningar, strategier och tillämpningar av digital business, dvs. hur företag använder digitala teknologier i interna processer och externa kanaler. Särskilt fokus läggs på e-handel, digital marknadsföring och kundrelationer via digitala kanaler.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar, seminarier, handledning, individuella uppgifter och gruppuppgifter. Arbetet i grupp genomförs i form av praktikfall och/eller projektarbeten.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
I obligatoriska prov och uppgifter examineras förmågorna att:

•    förklara och använda begrepp och modeller inom området digital business
•    förklara och analysera strategier och tillämpningar av hur digitala teknologier kan användas i företag
•    identifiera, analysera och lösa problem systematiskt och utifrån ett kritiskt förhållningssätt
•    utveckla idéer och strategiska planer i samarbete med andra studenter

En förutsättning för godkänt resultat är närvaro på obligatoriska närvarotillfällen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.
Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med W7001N eller annan kurs med liknande innehåll.

Övergångsbestämmelser
Kursen W7004N motsvarar kursen IEM346

Examinator
Tim Foster

Övergångsbestämmelser
Kursen W7004N motsvarar kursen IEM346

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1
Chaffey D. (senaste upplagan). Digital Business and E-Commerce Management, Pearson.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Obligatoriska prov och uppgifterU G VG *7.50ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11