KURSPLAN

Examensarbete Träteknik, Master 30 Högskolepoäng

Degree project in Wood Technology, Master
Avancerad nivå, W7006T
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2013-02-15

Reviderad
av Mats Näsström 2013-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygskala
U G#
Ämne
Träteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Träfysik och träteknologi

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Minst 60 hp avklarade kurser av examensfordringarna. Utsedd examinator avgör om studenten har den fördjupning som krävs för det föreslagna examensarbetet.Mål/Förväntat studieresultat

Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att på ett korrekt sätt tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem inom huvudområdet träteknik.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:

 • Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom huvudområdet träteknik
 • Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden för ett komplext utvecklings- eller mindre forskningsprojekt på ett självständigt och systematiskt sätt.
 • Välja och motivera metod för studien med tydlig förståelse för valens inverkan på studiens resultat
 • Utan fullständig information på ettvetenskapligt korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.
 • Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett vetenskapligt sätt.
 • Planera, strukturera och genomföra ett forsknings-eller utvecklingsarbete.
 • Bedöma den vetenskapliga relevansen av erhållna resultat
 • Arbeta efter tidplan.
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt.
 • Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser redovisas och försvaras.
 • Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt.

Kursinnehåll

Innehållet i examensarbetet utformas i dialog med handledare. Examensarbetet innehåller alltid en teoretisk uppbyggnad i form av en litteraturstudie som belyser teknikområde och metodik, sammanfattad på ett vetenskapligt sätt.


Genomförande

Studenten genomför och planerar självständigt examensarbetet med handledare som stöd. I examensarbetet ingår att göra en tidplan för hela projektet som kontinuerligt följs upp.


Examination

Skriftlig presentation av eget arbete.

I rapporten skall studenten visa förmåga att:

 • Motivera den valda problemställningen
 • Välja och motivera metod för studien med tydlig förståelse för valens inverkan på studiens resultat
 • Med tydlig koppling till vald teori/metod samla in information relevant för problemformuleringen
 • På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen
 • Utifrån vald teori/metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
 • Med ett kritiskt förhållningssätt bedöma den vetenskapliga relevansen av erhållna resultat
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt.

Muntlig presentation av eget arbete
Opponering på annans arbete
Närvara vid presentationer av andra examensarbeten.


Övrigt
Institutionen tillhandahåller aktiv handledning under två terminer från kursstart.
Examensarbetet utförs företrädesvis enskilt och endast i undantagsfall med maximalt två deltagande studenter.
I de fall där examensarbetet utförs av två studenter skall detta synas i rapportens omfång och djup.

Examinator
Micael Öhman

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Handledningsdokument.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektplan1.5U G#
0002Start av examensarbete0.0U G#
0003Opponering av annat examensarbete1.5U G#
0004Muntlig presentation1.5U G#
0005Skriftlig rapport25.5U G#

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »