Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Processeffektivisering, träteknik 7,5 högskolepoäng

Process efficiency and improvement, wood technology
Avancerad nivå, W7007T
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Träfysik
Ämnesgrupp (SCB)
Träfysik och träteknologi
Ingår i huvudområde
Träteknik

Behörighet

Kandidat med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning alternativt högskoleingenjörsexamen eller motsvarande utländsk examen, om minst 180 hp. Examen ska ha en tydlig naturvetenskaplig eller teknisk profil om minst 60 hp samt inkludera minst 15 hp matematik.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter kursen förväntas du ha skaffat dig förståelse för hur man analyserar och effektiviserar en process. I denna kurs ligger fokus på produktionsprocesser och hur de enskilda arbetsmomenten bildar en helhet. Centralt i kursen är metoder för ständig förbättring och LEAN.

Kursinnehåll

Stor vikt läggs på att förstå och kunna analysera vilka parametrar som är viktiga för en råvarubaserad industriprocess som karaktäriseras med ett högt materialflöde.

Centralt är:

Förståelse för samspelet mellan högt resursutnyttjande och hög flödeseffektivitet i en tillverkningsprocess.

Förstå de centrala i LEAN-filosofin utifrån begrepp såsom; kundvärdet som ett nyckeltal i processutveckling,

Vikten av att minimera variation i processer,  begreppet produkter-i-arbete samt  produktionsbegränsningars inverkan på flödes- och resurseffektivitet

Tillämpa LEAN-filosofins verktyg och metoder i en fallstudie på en råvarubaserad industriprocess.


Genomförande
Kursen består av inläsning av de teoretiska grunderna, 50%;  samt tillämpning av teorin, 50%.

Teori:
Självständig inläsning av litteratur enligt instruktioner givna i studiehandledningen.
Teoristudierna följs sedan upp med handledarmöten som baseras på studentens behov och förståelse av ämnet.
Inför varje handledarmöte ska därför studenten förbereda ett diskussionsunderlag samt ha formulerat ett antal examinationsfrågor med svar. Med detta som grund utformas sedan handledarmötet så att det möter studentens behov.
Diskussionsunderlaget, examinationsfrågorna och handledarmötet är obligatoriska moment i kursen.
För mer detaljerad beskrivning av upplägget se kursens studiehandledning.

Tillämpning:
Studenten ska analysera en industriell process/processteg utifrån principerna för LEAN och redovisas skriftligt.

Examination
Kontinuerlig examination kommer att tillämpas bestående obligatoriska inlämningsuppgifter såsom; underlag till handledarmöten samt en skriftlig rapport på en fallstudie.
Poängteras bör att studentens förmåga att hålla uppsatta tider för inlämning kommer att ara en del av examinationen och påverkar betyget.

Se studiehandledningen för en detaljerad beskrivning av examinationen.
Examination kan ske max tre år efter kursregistrering.

Examinator
Micael Öhman

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
The Lean Toolbox, The Essential Guide to Lean Transformation
ISBN978-0-9541244-5-8

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Obligatioriska uppgifterG U 3 4 53.50ObligatoriskH14
0002FallstudieG U 3 4 54.00ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström huvudansvarig utbildningsledare 2014-02-14

Reviderad
av Mats Näsström 2014-02-14