KURSPLAN

Utvecklingsprojekt - bygg 7,5 högskolepoäng

Development Project - Construction
Avancerad nivå, W7009B
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-02-08

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-08-23

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

- kunskaper motsvarande kandidatexamen inom byggande eller arkitektur t ex slutfört de första tre åren på Väg- och Vatten eller Arkitektur. - minst 30 hp kurser på avancerad nivå.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenterna:

- ha insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom den specifika nischen för sitt projekt

- kunna planera ett utvecklingsprojekt med tid- och resursplanering

- ha genomfört ett kvalificerat utvecklingsprojekt inom givna resursramar som motsvarar den kravnivå som ställd då studenten senare agerar i yrkeslivet

- kunna reflektera över den egna metoden för genomförande av projektet speglat i teorier för projektstyrning

- kunna reflektera över det egna utvecklingsprojektets resultat med hänsyn taget till samhällets krav på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

- kunna bedöma teknikens möjligheter och begränsningar i den egna lösningen på problemet och reflektera kring denna begränsning i avrapporteringen

- självständigt kunna avgöra behovet av att simulera, modellera eller utvärdera det som studeras

- självständigt (med stöd av sakkunnig) kunna välja metod för att genomföra utvecklingsprojektet

- kunna presentera sina resultat för målgrupper utanför universitetet skriftligt på engelska

- kunna presentera sina resultat för målgrupper utanför universitetet muntligt

- ha förståelse för vad ett examensarbete är, hur det kan planeras, genomföras och formas


Kursinnehåll

Kursen bygger på att studenten får genomföra hela eller delar av CDIO-cykeln; concieve, develop, implement and operate. Kursen innehåller ingen teoretisk underbyggnad av ämnesområdet i projekten. Däremot understöds metodarbetet genom: 1. Metodföreläsningar 2. Genomgång av examensarbete; ramar och intentioner och 3. Etikdiskussion.


Genomförande

Kursen genomförs som en tillämpning av de kunskaper studenten tillägnat sig inom sin inriktning. Tillämpningen sker genom deltagande i planering och genomförande av ett avancerat utredningsuppdrag som kan innehålla nyutveckling av produkter. Studenten deltar i kursen med sin inriktnings professionella basis som ingång och kommer att få arbeta med ett projekt studenten möter i sitt framtida yrkesliv. Arbetet genomförs i grupp som delas in baserat på kompetens. Varje grupp kommer att ha en handledare från universitetet. Projektet stöds dessutom ofta av externa handledare med yrkeserfarenhet. Rapporteringen skall hålla hög klass, understödjas av referenser och genomföras så tydligt att en person som inte är insatt i projektet sedan tidigare skall kunna ta del av och arbeta vidare på de uppgifter som tagits fram. Den lösning som tas fram skall presenteras i rapporteringen och studenten skall också reflektera kring lösningen och de alternativ som stått till buds under arbetet.


Examination

Kursen examineras i tre moment: Metod, Uppsats och Presentation. I momentet Metod ingår planering av utvecklingsprojektet och kunskap om examensarbete och därtill hörande metoder. I momentet Uppsats ingår att skriva ett konferensbidrag på engelska om ett ämne som behandlats i utvecklingsprojektet. I momentet Presentation ingår att planera och genomföra en filmad presentation av utvecklingsprojektet.


Övrigt
motsvarar kursen K7006B och kan inte ingå tillsammans i examen

Examinator
Lars Stehn

Övergångsbestämmelser
Kursen W7009B motsvarar kursen K7006B

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Anpassas efter varje projekt.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001MetodU G#1.50ObligatoriskH17
0002UppsatsG U 3 4 55.00ObligatoriskH17
0003PresentationU G#1.00ObligatoriskH17