Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Processer för träbyggkomponenter 7,5 högskolepoäng

Processes for Wood Construction Components
Avancerad nivå, W7009T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Träteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Träfysik och träteknologi
Ingår i huvudområde
Träteknik

Behörighet

Grundläggande kunskaper inom trä som material, dess anatomi, uppbyggnad och mekaniska egenskaper,sågade trävarors egenskaper samt sambandet trä och fukt eller motsvarande kurserna W0009T och W0010T


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska du kunna:

-Identifiera och utforma tillverkningsprocesser för träbaserade produkter och komponenter som ingår i miljömässigt hållbara träkonstruktioner
-Identifiera dina behov av ny kunskap och förmåga att hitta den information som behövs för en särskild process
-Förmåga att presentera resultat på en god vetenskaplig nivå motsvarande kraven som ställs vid internationella konferenser.

Se studiehandboken för en mer detaljerad beskrivning av kursmålen och innehåll. 


Kursinnehåll

Kursen består av en kort introduktion och tre huvudmoduler:

- Modul 1 Trätorkningsprocessen:
Föreläsningar, processtudier och laborationer kring luftcirkulationstorkning och kontroll och styrning av processparametrar och produktkvalitet. 1.75 hp
-Modul 2 Engineered Wood Products:
Föreläsningar, processtudier och laborationer kring väsentliga processparametrar för vald träprodukt inom begreppet engineered wood products, så som produktionsprocesser, logistik och krav på råvaras egenskaper. 1.75 hp
-Modul 3 Projekt:
Litteraturstudier, planering och genomförande samt muntlig presentation av studieresultat, 4 hp

Modulerna 1 och 2 följer en strikt plan som beskrivs i detalj i kursens studiehandledning. Modul 3 är mer flexibel till sitt upplägg och planeras i detalj i varje enskilt fall. 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen är baserad på självstudier med individuell handledning där studentens kunskapsutveckling regelbundet följs upp och utvärderas tillsammans med handledaren.

Studenten förväntas att i den valfria delen av kursen ta aktiv del i identifiering av sitt kunskapsbehov samt planering av kunskapsinhämtning.

För detaljerad beskrivning av upplägget se studiehandledningen som innehåller följande:
-Definition av teoriområde och lärandemål 
-Genomförandeplan inklusive tidplan, förslag på övningar och inlämningsuppgifter
-Examinationsplan inkluderande prestationskrav och tidsramar 
Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Detaljerad beskrivning av kursens examinationsformer och examinationskriterier återfinns i kursens studiehandledning. Här nedan följer en kortfattad sammanfattning.

-Moduler 1 och 2
Examinationsform: Muntlig eller skriftlig examination inför en betygsnämnd bestående av examinator och ansvariga lärare.
Betyg: Underkänd (U), Godkänd (3), passera med meriter (4), väl godkänd (5)

-Modul 3
Moment 1, Rapport:  
Examinationsform: Utformning av en projektrapport gällande lärandemål och examinationskriterier.
Betyg :  Underkänd (U), Godkänd (3), passera med meriter (4), väl godkänd (5)

Moment 2, Presentation:
Examinationsform: Resultatet av projektet redovisas på formen muntlig presentation.
Betyg :  Underkänd (U), Godkänd (3), passera med meriter (4), väl godkänd (5)

Självvärdering: Studenten skall analysera och sammanfatta det egna arbetet vad gäller valt arbetsupplägg och val av analysmetoder för att nå uppsatta examinationsmål.
Betyg : Underkänd (U), Godkänd (G)Övrigt

Kursen ligger i linje med Masterprogrammet i Trätekniks övergripande målsättning Uthålliga Träkonstruktioner. Fokus i kursen ligger på viktiga tillverkningsprocesser vid produktion av uthålliga träkonstruktioner.

Andra kurser fokuseras mot konstruktion av, eller modifiering av trämaterialet med syftet att åstadkomma uthålliga träkonstruktioner.

Kursen är på avancerad nivå.

Kontakta examinator vid frågor kring kursens studiehandledning. 


Examinator
Margot Sehlstedt-Persson

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas vid studiestart

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004Trätorkningsprocesser: Muntligt eller skriftligt provG U 3 4 52.00ObligatoriskH21
0005Vidareförädlade byggkomponenter: Muntligt eller skriftligt provG U 3 4 52.00ObligatoriskH21
0006Projekt, rapport och presentationG U 3 4 53.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2017-02-15

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17