Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i Väg- och vattenbyggnad, kandidat 15 Högskolepoäng

Degree Project in Civil Engineering, Bachelor
Grundnivå, X0007B
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G#
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Minst 150hp avklarade kurser av examensfordringarna. Examinator gör en bedömning om studenten har tillräckligt djup i sina förkunskaper för att kunna påbörja examensarbetet.Mål/Förväntat studieresultat
Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- visa fördjupad förmåga att självständigt planera och genomföra ett mer omfattande projekt.
- tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden.
- självständigt analysera och reflektera över problemställningar.
- presentera resultatet skriftligt i en teknisk-vetenskaplig rapport och muntligt vid ett seminarium på svenska eller engelska.

Kursinnehåll
Examensarbetet bör genomföras inom ett ämne som har anknytning till specialiseringen under det avslutande studieåret. Den som gör examensarbetet i annat ämne anhåller om detta hos institutionen.

Genomförande
Studenten skall i examensarbetet, enskilt eller tillsammans med en annan student, behandla en given uppgift. Examensarbetet skall ha karaktären av ett enklare forskningsarbete eller ett avancerat utredningsarbete. Studenten arbetar självständigt under handledning. Slutligen redovisas resultatet skriftligt och muntligt. Tidsbegränsning av examensarbete: Student som påbörjat sitt examensarbete och inte slutfört detta inom 15 månader kan inte kräva att få fullfölja detta arbete. Institutionen som svarar för examination och handledning har alltså inte skyldighet att fullfölja handledning av ett examensarbete som påbörjats längre tid tillbaka än 15 månader.

Examination
För att examensarbetet ska godkännas erfordras att studenten utöver arbetet med det egna projektet;
- redovisar arbetet i en skriftlig rapport
- presenterar arbetet vid ett seminarium på institutionen
- närvarar vid minst två andra studenters redovisningar

Övrigt
I det fall examensarbete utförs för extern uppdragsgivare gäller att examensarbetet, förutom i undantagsfall, skall vara godkänt av den externa uppdragsgivaren innan det kan bli slutgiltigt godkänt.

Examinator
_

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ev litteratur beror på valt projekt och meddelas senare.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Påbörjat examensarbete0.0U G#
0002Skriftlig rapport och muntlig redovisning15.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser 2013-06-13

Reviderad
av Eva Gunneriusson, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser 2013-06-13