Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i Underhållsteknik, högskoleingenjör 15 högskolepoäng

Degree project in Maintenance Engineering, Bachelor of Science in Engineering
Grundnivå, X0009B
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G#
Ämne
Underhållsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Minst 135 hp avklarade kurser av examensfordringarna. Av bas- och kärnkurserna får högst två 7,5 hp kurser (alt. en 15 hp kurs) vara oavklarade. Utöver ovanstående avgör examinator om det föreslagna examensarbetet ligger inom ämnesområdet och om studenten har den fördjupning som krävs.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att tillämpa teori och metod för att lösa problem på vetenskaplig grund med relevans för en yrkesverksamhet som högskoleingenjör inom området underhållsteknik. Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:

– Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet underhållsteknik.   

– Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden i ett utrednings-, utvecklings- eller mindre forskningsprojekt på ett självständigt och systematiskt sätt.

– Välja och motivera metod för studien

– Med relevant information på ett ingenjörsmässigt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.

– Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett ingenjörsmässigt sätt.

– Planera strukturera och genomföra ett utvecklings- eller utredningsarbete.

– Bedöma relevansen av erhållna resultat

– Arbeta efter tidplan.

– Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt   

– Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser redovisas och försvaras.

– Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt sätt.


Kursinnehåll
Innehållet i examensarbetet utformas i dialog med handledare. Examensarbetet innehåller alltid en teoretisk uppbyggnad i form av en litteraturstudie som belyser teknikområde och metodik, sammanfattad på ett vetenskapligt sätt.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Studenten genomför och planerar självständigt examensarbetet med handledare som stöd. I examensarbetet ingår att göra en tidplan för hela projektet som kontinuerligt följs upp.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

– Skriftlig presentation av eget arbete. I rapporten skall studenten visa förmåga att:

o Motivera den valda problemställningen

o Välja och motivera metod för studien

o Med koppling till vald teori/metod samla in information relevant för problemformuleringen

o På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen

o Utifrån vald teori/metod analysera och besvara formulerad problemställning

o Med ett kritiskt förhållningssätt bedöma relevansen av erhållna resultat

o Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt

– Muntlig presentation av eget arbete

– Opponering på annans arbete

 – Närvara vid presentationer av andra examensarbeten.


Övrigt
Institutionen tillhandahåller aktiv handledning under en termin från kursstart. Examensarbetet utförs företrädesvis enskilt och endast i undantagsfall med maximalt två deltagande studenter. I de fall där examensarbetet utförs av två studenter skall detta synas i rapportens omfång och djup.

Examinator
Individuell examinator utses.

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ev. litteratur beror på valt projekt och meddelas senare

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Start av examensarbeteU G#0.00ObligatoriskV16
0002Opponering av annat examensarbeteU G#0.00ObligatoriskV16
0003Muntlig presentationU G#0.00ObligatoriskV16
0004Godkänd rapportU G#15.00ObligatoriskV16Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2015-02-09

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17