KURSPLAN

Examensarbete i Underhållsteknik, högskoleingenjör 15 Högskolepoäng

Degree project in Maintenance Engineering, Bachelor of Science in Engineering
Grundnivå, X0009B
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2015-02-09

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2015-09-16

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G#
Ämne
Underhållsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Minst 127,5 hp avklarade kurser på programmet samt att kursen D0017B Projektkurs i drift och underhållsteknik 15hp i åk3 lp3 ska vara påbörjad. Utsedd examinator avgör om studenten har den fördjupning som krävs för det föreslagna examensarbetet.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att tillämpa teori och metod för att lösa problem på vetenskaplig grund med relevans för en yrkesverksamhet som högskoleingenjör inom området underhållsteknik. Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:

– Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet underhållsteknik.   

– Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden i ett utrednings-, utvecklings- eller mindre forskningsprojekt på ett självständigt och systematiskt sätt.

– Välja och motivera metod för studien

– Med relevant information på ett ingenjörsmässigt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.

– Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett ingenjörsmässigt sätt.

– Planera strukturera och genomföra ett utvecklings- eller utredningsarbete.

– Bedöma relevansen av erhållna resultat

– Arbeta efter tidplan.

– Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt   

– Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser redovisas och försvaras.

– Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt sätt.


Kursinnehåll
Innehållet i examensarbetet utformas i dialog med handledare. Examensarbetet innehåller alltid en teoretisk uppbyggnad i form av en litteraturstudie som belyser teknikområde och metodik, sammanfattad på ett vetenskapligt sätt.

Genomförande
Studenten genomför och planerar självständigt examensarbetet med handledare som stöd. I examensarbetet ingår att göra en tidplan för hela projektet som kontinuerligt följs upp.

Examination

– Skriftlig presentation av eget arbete. I rapporten skall studenten visa förmåga att:

o Motivera den valda problemställningen

o Välja och motivera metod för studien

o Med koppling till vald teori/metod samla in information relevant för problemformuleringen

o På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen

o Utifrån vald teori/metod analysera och besvara formulerad problemställning

o Med ett kritiskt förhållningssätt bedöma relevansen av erhållna resultat

o Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt

– Muntlig presentation av eget arbete

– Opponering på annans arbete

 – Närvara vid presentationer av andra examensarbeten.


Övrigt
Institutionen tillhandahåller aktiv handledning under en termin från kursstart. Examensarbetet utförs företrädesvis enskilt och endast i undantagsfall med maximalt två deltagande studenter. I de fall där examensarbetet utförs av två studenter skall detta synas i rapportens omfång och djup.

Examinator
_

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ev. litteratur beror på valt projekt och meddelas senare

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Start av examensarbete0.0U G#
0002Opponering av annat examensarbete0.0U G#
0003Muntlig presentation0.0U G#
0004Godkänd rapport15.0U G#

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »