Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Förbränning och introduktion till det svenska energisystemet 10 högskolepoäng

Combustion and introduction to the Swedish energy system
Grundnivå, X0013T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Energiteknik
Ämne (SCB)
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt BSc 180 hp eller motsvarande.


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Efter fullgjord kurs kan studenten:

1. Kunskap och förståelse

 • redogöra för det svenska energisystemet
 • beskriva egenskaperna hos gasformiga, flytande och fasta bränslen 
 • redogöra för olika eldningsanordningar och gasgeneratorer
 • förklara olika reaktionsförlopp och skäl för avvikelser från jämvikt
 • uppskatta bildning av föroreningar och möjligheten att begränsa dessa genom att förändra förhållandena vid förbränning.

2. Färdighet och förmåga

 • beräkna luftbehov och rökgasmängder vid förbränning av olika bränslen
 • beräkna halter av reaktionsprodukter med hänsyn tagit till jämvikt, masstransport och kinetik
 • beräkna flamlängder för olika gasbränslen
 • beräkna förbränningstiden för enskilda bränslepartiklar och -droppar
 • beräkna/uppskatta bildningen av de vanligaste föroreningar och möjligheten att begränsa dessa genom att förändra förhållandena vid förbränning.

  3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • redogöra för och reflektera över olika förbränningsteknikers möjligheter och begränsningar inbegripet miljömässiga konsekvenser.
 • övergripande redogöra för konstruktionsgrunderna och reflektera över designproblematiken för olika förbränningsutrustningar.

Kursinnehåll
 • Introduktion till svenska energisystemet
 • Nationella bränslens egenskaper, hantering och produktionsmetoder
 • Förbränningstekniker för fasta, flytande och gasformiga bränslen. Olika typer av pannor studeras, dess konstruktion och tillämpningar för värme och kraftvärmeproduktion
 • Förbränningsreaktioner. Stökiometri. Termokemi.
 • Bildning av föroreningar och möjligheten att begränsa dessa genom att förändra förhållandena vid förbränning.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, övningar och studiebesök.

Studiebesöket kommer i mån om Covid situationen medger det i höst ske på Skellefteå Krafts kraftvärmeanläggning i Hedensbyn. Studiebesöket kommer behandla

 1) Bränsleinköp/-hanteringen/-beredningen/-karaktäriseringen vid Hedensbyverket/Skellefteå Kraft

 2) Förbränningsteknik-, emissioner, askhantering och rökgasrening vid kraftvärmeverket

 3) Värme-, ång- och elproduktion (ångturbin) vid kraftvärmeverket

Under besöket kommer dessutom studenterna att samla på sig bränsle- och driftsdata som senare kommer diskuteras/användas under kursen i kommade inlämningsuppgifter.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
 • Inlämningsuppgifter
 • Skriftlig tentamen
 • Studiebesök

Examinator
Marcus Öhman

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
• Energiteknik. Del 1, Henrik Alvarez, ISBN 91-44-04509-3, Studentlitteratur, 2006
• Energiteknik. Del 2, Henrik Alvarez, ISBN 91-44-04510-7, Studentlitteratur, 2006
• Kurskompendium

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgiftG U 3 4 59.50ObligatoriskH21
0002Skriftlig tentamenG U 3 4 5ValbarH21
0003StudiebesökU G#0.50ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Niklas Lehto, huvudansvarig utbildningsledare 2021-09-14

Reviderad