Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i Geovetenskap, master 30 Högskolepoäng

Degree project in Exploration and Environmental Engineering, Master
Avancerad nivå, X7001K
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygskala
U G#
Ämne
Geovetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi

Behörighet

Minst 60 hp avklarade kurser av examensfordringarna. Utsedd examinator avgör om studenten har den fördjupning som krävs för det föreslagna examensarbetet.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att på ett korrekt sätt tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem inom huvudområdet geovetenskap.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:
–    Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom huvudområdet geovetenskap.  
–    Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden för ett komplext utvecklings- eller mindre forskningsprojekt på ett självständigt och systematiskt sätt.
–    Välja och motivera metod för studien med tydlig förståelse för valens inverkan på studiens resultat
–    Utan fullständig information på ett vetenskapligt korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.
–    Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett vetenskapligt sätt.
–    Planera, strukturera och genomföra ett forsknings- eller utvecklingsarbete.
–    Bedöma den vetenskapliga relevansen av erhållna resultat
–    Arbeta efter tidplan.
–    Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt.  
–    Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser redovisas och försvaras.
–    Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt.

Kursinnehåll
Innehållet i examensarbetet utformas i dialog med handledare. Examensarbetet innehåller alltid en teoretisk uppbyggnad i form av en litteraturstudie som belyser teknikområde och metodik, sammanfattad på ett vetenskapligt sätt.

Genomförande
Studenten genomför och planerar självständigt examensarbetet med handledare som stöd. I examensarbetet ingår att göra en tidplan för hela projektet som kontinuerligt följs upp.

Examination
–    Skriftlig presentation av eget arbete.  
I rapporten skall studenten visa förmåga att:
o    Motivera den valda problemställningen
o    Välja och motivera metod för studien med tydlig förståelse för valens inverkan på studiens resultat
o    Med tydlig koppling till vald teori/metod samla in information relevant för problemformuleringen
o    På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen
o    Utifrån vald teori/metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
o    Med ett kritiskt förhållningssätt bedöma den vetenskapliga relevansen av erhållna resultat
o    Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt.
–    Muntlig presentation av eget arbete
–    Opponering på annans arbete
–    Närvara vid presentationer av andra examensarbeten.

Övrigt
Institutionen tillhandahåller aktiv handledning under två terminer från kursstart.
Examensarbetet utförs företrädesvis enskilt och endast i undantagsfall med maximalt två deltagande studenter.
I de fall där examensarbetet utförs av två studenter skall detta synas i rapportens omfång och djup.

Examinator
_

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ev. litteratur beror på valt projekt och meddelas senare

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Start av examensarbete0.0U G#
0002Opponering av annat examensarbete0.0U G#
0003Muntlig presentation0.0U G#
0004Godkänd rapport30.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2013-02-06

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2013-02-06