KURSPLAN

Examensarbete i Teknisk fysik och elektroteknik - Elektroteknik, civilingenjör 30 Högskolepoäng

Master Thesis Engineering Physics and Electrical Engineering - Electrical Engineering
Avancerad nivå, X7006E
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2013-02-13

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2013-02-13

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygskala
U G#
Ämne
Elektroteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Elektroteknik

Behörighet

Minst 240 hp avklarade kurser av examensfordringarna där högst 15 hp får saknas från bas- och kärnkurser. Av avklarade kurser ska minst 30 hp vara på avancerad nivå. Utsedd examinator avgör om studenten har den fördjupning som krävs för det föreslagna examensarbetet.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en yrkesverksamhet som civilingenjör i Teknisk fysik och elektroteknik inom området Elektroteknik.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:

•    Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet Elektroteknik.
•    Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden i ett komplext utrednings-, utvecklings- eller mindre forskningsprojekt på ett självständigt och systematiskt sätt.
•    Välja och motivera metod för studien.
•    Utan fullständig information på ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.
•    Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett vetenskapligt sätt.
•    Planera, strukturera och genomföra ett forsknings-, utvecklings- eller utredningsarbete.
•    Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat.
•    Arbeta efter tidplan.
•    Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt.
•    Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser redovisas och försvaras.
•    Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt.

Kursinnehåll

Innehållet i examensarbetet utformas i dialog med handledare. Examensarbetet innehåller alltid en teoretisk uppbyggnad i form av en litteraturstudie som belyser teknikområde och metodik, sammanfattad på ett vetenskapligt sätt.


Genomförande

Studenten genomför och planerar självständigt examensarbetet med handledare som stöd.
I examensarbetet ingår att göra en tidplan för hela projektet som kontinuerligt följs upp.


Examination
– Skriftlig presentation av eget arbete. I rapporten skall studenten visa förmåga att:

•    Motivera den valda problemställningen
•    Välja och motivera metod för studien
•    Med tydlig koppling till vald teori/metod samla in information relevant för problemformuleringen
•    På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen
•    Utifrån vald teori/metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
•    Med ett kritiskt förhållningssätt bedöma den ingenjörsmässiga och vetenskapliga relevansen av erhållna resultat
•    Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt

– Muntlig presentation och försvar av eget arbete

– Opponering på annans arbete

– Närvara vid presentationer av andra examensarbeten


Övrigt

Institutionen tillhandahåller aktiv handledning under två terminer från kursstart. Examensarbetet
utförs företrädesvis enskilt och endast i undantagsfall med maximalt två deltagande studenter. I de
fall där examensarbetet utförs av två studenter skall detta synas i rapportens omfång och djup.


Examinator
_

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fastställs vid kursstart beroende på projektets innehåll.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Start av examensarbete0.0U G#
0002Opponering på annat examensarbete0.0U G#
0003Muntlig presentation0.0U G#
0004Godkänd rapport30.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »