Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i Arkitektur, inriktning Stadsbyggnad, civilingenjör 30 högskolepoäng

Degree project in Architectural Engineering, specialization Urban Design, Master of Science in Engineering
Avancerad nivå, X7008B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygsskala
U G#
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur

Behörighet

Minst 240 hp avklarade kurser av examensfordringarna. Av bas- och kärnkurserna får högst två 7,5 hp kurser (alt. en 15 hp kurs) vara oavklarade. Av avklarade kurser ska minst 30 hp vara på avancerad nivå. Utöver ovanstående avgör examinator om det föreslagna examensarbetet ligger inom ämnesområdet och om studenten har den fördjupning som krävs.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en yrkesverksamhet som civilingenjör Arkitektur inom området Stadsbyggnad.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:
– Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet stadsbyggnad.
– Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden i ett komplext utrednings-, utvecklings- eller mindre forskningsprojekt på ett självständigt och systematiskt sätt.
– Välja och motivera metod för studien.
– Utan fullständig information på ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.
– Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett vetenskapligt sätt.
– Planera, strukturera och genomföra ett forsknings-, utvecklings- eller utredningsarbete.
– Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
– Arbeta efter tidplan.
– Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
– Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser redovisas och försvaras.
– Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt.

Kursinnehåll
Innehållet i examensarbetet utformas i dialog med handledare. Examensarbetet innehåller alltid en teoretisk uppbyggnad i form av en litteraturstudie som belyser teknikområde och metodik, sammanfattad på ett vetenskapligt sätt.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Studenten genomför och planerar självständigt examensarbetet med handledare som stöd. I examensarbetet ingår att göra en tidplan för hela projektet som kontinuerligt följs upp.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig presentation, eller kombination av skriftlig och designbaserad presentation av eget arbete
 
I rapporten skall studenten visa förmåga att:
•  Motivera den valda problemställningen
•  Välja och motivera metod för studien
•  Med tydlig koppling till vald teori/metod samla in information relevant för problemformuleringen
•  På ett relevant sätt skriftligt presentera, eller i kombination av skriftligt och designbaserat arbete presentera, den insamlade informationen
•  Utifrån vald teori/metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
•  Med ett kritiskt förhållningssätt bedöma den ingenjörsmässiga och vetenskapliga relevansen av erhållna resultat
•  Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
•  Muntlig presentation och försvar av eget arbete
•  Opponering på annans arbete
•  Närvara vid presentationer av andra examensarbeten.

Övrigt
Institutionen tillhandahåller aktiv handledning under två terminer från kursstart.
Examensarbetet utförs företrädesvis enskilt och endast i undantagsfall med maximalt två deltagande studenter.
I de fall där examensarbetet utförs av två studenter skall detta synas i rapportens omfång och djup.

Examinator
Individuell examinator utses.

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1
Ev. litteratur beror på valt projekt och meddelas senare

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Start av examensarbeteU G#0.00ObligatoriskH13
0002Opponering av annat examensarbeteU G#0.00ObligatoriskH13
0003Muntlig presentationU G#0.00ObligatoriskH13
0004Godkänd rapportU G#30.00ObligatoriskH13Ja

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2013-02-07

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17