Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i Underhållsteknik, master 30 högskolepoäng

Degree Project in Maintenance Engineering, master
Avancerad nivå, X7013B
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygsskala
U G#
Ämne
Underhållsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen
Ingår i huvudområde
Underhållsteknik

Behörighet

Minst 60 hp avklarade kurser av examensfordringarna. Utsedd examinator avgör om studenten har den fördjupning som krävs för det föreslagna examensarbetet.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att på ett korrekt sätt tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem inom huvudområdet underhållsteknik.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:
–  Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom huvudområdet underhållsteknik.  
–  Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden för ett komplext utvecklings- eller mindre forskningsprojekt på ett självständigt och systematiskt sätt.
–  Välja och motivera metod för studien med tydlig förståelse för valens inverkan på studiens resultat
–  Utan fullständig information på ett vetenskapligt korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.
–  Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett vetenskapligt sätt.
–  Planera, strukturera och genomföra ett forsknings- eller utvecklingsarbete.
–  Bedöma den vetenskapliga relevansen av erhållna resultat
–  Arbeta efter tidplan.
–  Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt.  
–  Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser redovisas och försvaras.
–  Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt.

Kursinnehåll
Innehållet i examensarbetet utformas i dialog med handledare. Examensarbetet innehåller alltid en teoretisk uppbyggnad i form av en litteraturstudie som belyser teknikområde och metodik, sammanfattad på ett vetenskapligt sätt.

Genomförande
Studenten genomför och planerar självständigt examensarbetet med handledare som stöd. I examensarbetet ingår att göra en tidplan för hela projektet som kontinuerligt följs upp.

Examination
Skriftlig presentation av eget arbete.  
I rapporten skall studenten visa förmåga att:
–  Motivera den valda problemställningen
–  Välja och motivera metod för studien med tydlig förståelse för valens inverkan på studiens resultat
–  Med tydlig koppling till vald teori/metod samla in information relevant för problemformuleringen
–  På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen
–  Utifrån vald teori/metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
–  Med ett kritiskt förhållningssätt bedöma den vetenskapliga relevansen av erhållna resultat
–  Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt.
–  Muntlig presentation av eget arbete
–  Opponering på annans arbete
–  Närvara vid presentationer av andra examensarbeten

Övrigt
Institutionen tillhandahåller aktiv handledning under två terminer från kursstart.
Examensarbetet utförs företrädesvis enskilt och endast i undantagsfall med maximalt två deltagande studenter.
I de fall där examensarbetet utförs av två studenter skall detta synas i rapportens omfång och djup.

Examinator
Individuell examinator utses.

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3
Ev. litteratur beror på valt projekt och meddelas senare

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Start av examensarbeteU G#0.00ObligatoriskV18
0002Opponering av annat examensarbeteU G#0.00ObligatoriskV18
0003Muntlig presentationU G#0.00ObligatoriskV18
0004Godkänd rapportU G#30.00ObligatoriskV18Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-02-08

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-02-14