Hoppa till innehållet


KURSPLAN

GPS och maskinstyrning 7,5 högskolepoäng

Global Positioning System and control of contract machines
Grundnivå, Y0005B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Byggmätning 1 och 2 (Y0003B, Y0004B) eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att utveckla grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter inom GPS och maskinstyrning. Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

Kunskap och förståelse
Beskriva grunderna inom GPS och maskinstyrning.
Beställa kvalificerade mättjänster.
Kvalitetssäkra underlag för väg- och markbyggnad.

Färdighet och förmåga
Etablera en GPS-basstation.
Upprätta 3D-modeller för maskinstyrning.
Starta upp en arbetsplats med GNSS teknik och maskinstyrning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
Upprätta en mätredovisning i enlighet med ”god mätsed”. 

Kursinnehåll
Skapande av 3D-modeller för maskinstyrning
Etablering av GPS-basstation, inpassning
Driftsättning maskiner genomgång system
Kvalitetssäkring och toleranser vid väg- och markbyggnad
Volymuppföljning och volymberäkning
Ekonomi och produktionseffektiviseringar


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, laborativt arbete, räkneövningar, enskilt arbete, grupparbete, fältövningar.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och en skriftlig dugga. 

Betygssättning sker enligt betygsskala U G VG. Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen.Examinator
Jonny Nilimaa

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
http://www.uppsatser.se/om/maskinstyrning/

Ohlsson, D. (2009). Maskinstyrning i 2D och 3D : kontrollmätning av noggrannheter på grävsystem. Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle.

Svensson, S. (2009). Maskinstyrning i mindre anläggningsprojekt. Kandidatuppsats, Lunds universitet.

Rudnäs, A. (2013). Anläggningsmodell från skrivbord till maskin. Kandidatuppsats, Lunds universitet.

Nordmark, M. (2008). Bygg Ritningsläsning och mätningsteknik. 978-91-47-01913-7

Lantmäteriet (2013). Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik. Lantmäteriet: Stockholm.

Johansson, J. och Tellné, U. (2013). Allmän maskinstyrningsguide. Examensarbete, Luleå tekniska universitet.

Övrig litteratur och kursmaterial tillhandahålls digitalt i kursrummet Canvas.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Skriftlig duggaU G VG *4.00ObligatoriskH21
0004InlämningsuppgiftU G#3.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2008-01-22 att gälla från H08.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17