Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Samhällsbyggnad VFU 15 högskolepoäng

the Built Environment, practical studies
Grundnivå, Y0006B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Samhällsbyggnadsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Samhällsbyggnadsteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet. 75p studier på högskoleexamen, samhällsbyggnad.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

Kunskap och förståelse
Beskriva verksamheten och de arbetsuppgifter som utförs vid arbetsplatsen.
Beskriva hur lokalt arbetsmiljöarbete bör bedrivas ute på arbetsplatsen.
Beskriva olika jämställdhetsperspektiv på arbetsplatsen.

Färdighet och förmåga
Delta i arbetsplatsens dagliga verksamhet och utföra tillhörande arbetsuppgifter.
Utvärdera hur lokalt arbetsmiljöarbete bedrivs ute på arbetsplatsen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Utvärdera och beskriva arbetsplatsen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Kursinnehåll
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFUn) genomförs på ett företag, kommun, myndighet, eller liknande arbetsplats med anknytning till utbildningen. Följande kursmoment ingår:
Söka en individuell VFU-plats.
Planera VFU-arbete.
Delta i arbetsplatsens dagliga arbete i en yrkesmässig befattning. 

Uppgift under VFUn: Utvärdera arbetsplatsen med avseende på arbetsmiljö och jämställdhet. Arbetet redovisas i form av en skriftlig rapport. 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av självständiga studier med stöd av handledare/examinator från universitetet samt extern handledare på arbetsplatsen. Genomförandet utformas i anslutning till planeringen av VFUn.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras på följande sätt:
Projektplan.
Intyg på genomförd VFU.
Skriftlig rapport.

Betygssättning sker enligt betygsskala G U. Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen.


Examinator
Jonny Nilimaa

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Marttala, A. och Karlsson, Å. (2011). Projektboken – Metod och styrning för lyckade projekt. ISBN 9789144088242

Arbetsmiljöverket (2008). Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. www.av.se

Arbetsmiljöverket (2002). Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress. ISBN 91-7464-423-8. www.av.se

Arbetsmiljöverket (2002b). Systematiskt arbetsmiljöarbete – En översikt. www.av.se

Övrig litteratur och kursmaterial tillhandahålls digitalt i kursrummet på Canvas.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgiftU G#6.00ObligatoriskH08
0002Fullgjord arbetsförlagd periodU G#9.00ObligatoriskH08

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2008-01-22 att gälla från H08.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17