KURSPLAN

Programmering med matematikdidaktik för gymnasienivå 7,5 Högskolepoäng

Basic programming for mathematics teachers in upper secondary school
Grundnivå, Z0001E
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Jonny Johansson HUL SRT 2018-06-28

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datalogi
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Målet är att ge aktiva lärare ökade kunskaper om datalogiskt tänkande i allmänhet och programmering i synnerhet för att kunna undervisa utifrån gällande styrdokument samt ge orientering i programmeringens roll i undervisningsämnet. 

Studenten ska kunna:

 • Visa grundläggande kunskap i hur algoritmer kan realiseras i imperativa program.
 • Visa förståelse för hur enkla datastrukturer kan realiseras i ett imperativt språk med utgångspunkt i matematiska problemställningar samt de speciella svårigheter som uppstår i samband med detta.
 • Visa kunskap i hur numeriska approximationer av komplicerade funktioner kan realiseras i ett imperativt språk.
 • Visa kunskap om beprövad erfarenhet i grundläggande konstruktion av imperativa program samt förmåga att planera och genomföra uppgifter i form av implementation av imperativa program som syftar till att lösa grundläggande specifika matematiska problem.
 • Förstå och kunna reflektera över hur programmering kan användas som arbetssätt för att få insikt i matematiska strukturer.
 • Behärska metoder för att använda programmering i sin undervisning, inklusive att kunna identifiera moment och innehåll i kurs- eller ämnesplan där programmering är ett användbart verktyg.

Kursinnehåll

Kursens innehåll består av följande:

Översikt programspråk

 • Datorns funktionsprincip,
 • Ett imperativt språks struktur och principiella uppbyggnad.

Ett imperativt programspråks grundläggande delar:

 • värden, typer, variabler, tilldelning,
 • villkorssatser,
 • upprepningssatser,
 • funktionsanrop, funktionsdeklarationer, variablers synlighet,
 • sammansatta typer: strängar, listor och motsvarande,
 • anropssemantik, ”call by value”, ”call by reference”, referenser,
 • Likheter och skillnader mellan olika imperativa språk - orientering.

Strukturerad problemlösning i imperativa språk enligt beprövad erfarenhet.

Enkla algoritmer inom talteorins och funktionslärans områden.

Orientering i datastrukturer och algoritmer för diskret matematik.

Numerisk approximation med serieutvecklingar.

Orientering i relevant ämnesdidaktisk forskning och tillämpningen inom programmering i matematikämnet.


Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och laborationer och eget arbete. Laborationerna redovisas skriftligt eller muntligt och kan vara försedda med sista inlämningsdag. Under tiden kursen ges kan det också förekomma hemuppgifter som ger bonuspoäng på den tentamen som följer direkt efter kursen. Deltagarna kommer att erbjudas hjälp med laborationer i samband med de fysiska träffarna och däremellan via mötesverktyg över internet.

Examination
Examination består av muntlig eller skriftlig redovisning av laborationer samt skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter som ger bonuspoäng kan förekomma.

Examinator
Fredrik Bengtsson

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Think Python: How to Think Like a Computer Scientist 2nd Edition
Allen B. Downey
O'Reilly

ISBN-13: 978-1491939369
ISBN-10: 1491939362

Gratis nedladdning:
https://greenteapress.com/wp/think-python-2e/

Ytterligare material kan komma att användas under kursen.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen2.5TG G U 3 4 5
0002Laboration4.0TG U G#
0003Inlämningsuppgift1.0TG U G#