Hoppa till innehållet


KURSPLAN

IT-design från ett systemperspektiv 7,5 högskolepoäng

IT-design and Systems Thinking
Grundnivå, Z0004E
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygskala
U G VG
Ämne
Informatik
Ämne (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska kunna: • Förklara hur sociala och kulturella aspekter påverkar utvecklingen av informationssystem • Beskriva och förklara hur metodik för systemtänkande utvecklats • Tillämpa de teorier och modeller som behandlas i kursen • Presentera sitt projektarbete och individuella arbeten skriftligt och muntligt på ett professionellt sätt • Kritiskt granska sitt eget och andras tillvägagångssätt vid projektarbete

Kursinnehåll
I denna kurs utgår studenten från det sociala sammanhang där informationssystem används. Modeller, metoder och beskrivningstekniker som fokuserar på sociala och kulturella aspekter av systemutvecklingsprocessen presenteras, appliceras och diskuteras. Studenten arbetar självständigt och aktivt med olika uppgifter för att bygga en förståelse för och erfarenhet av hur man med hjälp av de modeller och tekniker som ingår i kursen kan medvetandegöra sociala och kulturella faktorer vid systemutvecklingsarbetet. En viktig del i kursen är också att träna sig i att granska och värdera eget och andras arbete samt ge konstruktiv kritik i detta sammanhang.

Genomförande
Under kursens gång deltar studenten i olika undervisningsmoment genom eget arbete och grupparbete, samt genom diskussioner med lärare och andra studenter. Teori och praktik varvas genom att studenten arbetar med metoder och tekniker i mindre uppgifter, presenterar, analyserar och värderar sin tillämpning och applicera sedan dessa i en större uppgift. Under kursens gång arbetar studenten varierande individuellt eller i grupp och uppgifterna redovisas i både muntliga och skriftliga presentationer. Undervisningen består av ett antal obligatoriska fysiska sammankomster. Vid sammankomsterna sker undervisningen dels genom lärarledda genomgångar av moment, dels av uppgifter och problem som studenten löst enskilt eller i grupp och redovisar muntligt och skriftligt.

Examination
I de individuella inlämningsuppgifterna skall studenten visa förmåga att förklara hur sociala och kulturella aspekter påverkar utvecklingen av informationssystem samt kunna beskriva och förklara hur metodik för mjukt systemtänkande utvecklats över tid. I gruppuppgifterna examineras studenten på sin förmåga att tillämpa de teorier och modeller som behandlas i kursen samt att kritiskt granska sitt eget och andras tillvägagångssätt vid projektarbete. De skriftliga uppgifterna examinerar även studentens förmåga att på ett korrekt sätt uttrycka sig i skrift. Muntlig presentation examinerar studentens förmåga att presentera sitt projektarbete på ett professionellt sätt.

Övrigt
Kursen kan komma att ges på engelska.

Examinator
Mari Runardotter

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Reynolds, M & Holwell, S. (2010). Systems Approaches to Managing Change: A practical guide. Springer, London. ISBN 978-1-84882-808-7.
Utvalda artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Individuella inlämningsuppgifterU G VG4.50ObligatoriskV20
0002GruppuppgifterU G#3.00ObligatoriskV20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-04-15