Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Strategisk tjänstedesign 7,5 högskolepoäng

Strategic service design
Grundnivå, Z0020E
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygsskala
U G VG
Ämne
Informatik
Ämne (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kunskaper och förmågor motsvarande målen i kurserna I0001N, I0006N och I0016N eller motsvarande. Alternativt: Motsvarande kunskaper förvärvade genom arbete.


UrvalMål/Förväntat studieresultat

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • genomföra enklare trendanalys  

Färdighet och förmåga

  •  utforma en tjänsteportfölj i relation till en organisations strategi
  •  designa tjänstepaket

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  •   Kritiskt förhålla sig till, samt diskutera gjorda tjänstekoncept   

Kursinnehåll
Kursen består av tre större moment. Det första momentet fokuserar på trendanalys. I det andra momentet får studenterna konstruera tjänstepaket baserat på organisationsstrategier, samt utforma tjänsteportföljer.  I det tredje momentet ska studenterna kritiskt reflektera och förhålla sig till gjorda tjänsteportfolios och tjänstepaket. De ska även reflektera över den strategiska betydelsen av dessa.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Under kursens gång deltar studenten i olika undervisningsmoment, individuellt arbete, samt i diskussioner med lärare och andra studenter. Under kursen tränas studenten i att arbeta självständigt, samt att kunna redogöra för sitt arbete. Studenten arbetar självständigt och aktivt med att genomföra trendanalys, konstruera tjänstepaket baserat på organisationsstrategier och utforma tjänsteportföljer, samt kritisk granska och reflektera över andras arbeten. Arbetet redovisas i form av muntliga och skriftliga presentationer. Vid sammankomsterna sker undervisning dels i form av lärarledda genomgångar och moment, dels av uppgifter som studenten löst enskilt och redovisar muntligt eller skriftlig. Mellan sammankomsterna kommunicerar studenterna med kurskamrater och lärare via e-post, en nätbaserad lärplattform och ett webbkonferenssystem. I lärplattformen finns tillgång till information, kursmaterial och uppgifter. Med hjälp av lärplattformen kan studenterna delta i gruppdiskussioner och lämna in individuella uppgifter.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras på följande sätt: individuella skriftliga inlämningsuppgifter motsvarande 6 hp där studenternas förmåga att genomföra trendanalyser, utforma tjänstepaket och tjänsteportföljer samt kritiskt förhålla sig till dessa examineras. Betygsättning sker enligt betygsskalan U, G, VG.  Kursen innehåller även obligatoriska seminarietillfällen motsvarande 1,5 hp. Vid seminarierna ska studenterna presentera sina arbeten samt kritiskt reflektera och förhålla sig till gjorda tjänstekoncept samt reflektera över den strategiska betydelsen av dessa. Betygsättning sker enligt betygsskalan U, G#. Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen.

Examinator
Mari Runardotter

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3
Titel: The Strategic Management of Information Systems: Building a Digital Strategy
Författare: J. Peppard; J. Ward
Förlag: John Wiley & Sons, 2016

Artiklar tillkommer

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Individuella inlämningsuppgifterU G VG6.00ObligatoriskV22
0002SeminarierU G#1.50ObligatoriskV22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2022-03-03

Reviderad