Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Registrera dig


Är du antagen till kurs fr o m 24 januari kan du inte registrera dig själv på kursen längre, fyll då i vårt kontaktformulär som du hittar på www.ltu.se/studenttorget.

 

Alla studenter ska under läsperiodens tre första dagar kursregistrera sig på de kurser de ska läsa som startar aktuell läsperiod. Du kursregistrerar dig via registreringstjänsten, Mitt LTU  > Registrera och anmäla > Registrering. Tänk på att reservantagning börjar när de tre första dagarna av läsperioden passerat (läsperiod 3 registrering sker 21-23 januari och läsperiod 4 registrering sker 1-3 april). Det innebär att du kan mista din plats till en reserv om du inte kommit ihåg att registrera dig. Om du har problem med eller har missat kursregistreringen kontakta Studenttorget via formuläret nedan och ange vilken kurskod det gäller.

För programstudenter är inskrivningen obligatorisk. För att behålla din plats på utbildningen måste du personligen registrera dig på studieorten på studiestartsdagen, om inte annat anges i ditt programs välkomstinformation. Kom ihåg att ta med legitimation som styrker din identitet. Tid och plats hittar du under välkomstinformation för ditt program. Under dagen får du välkomstinformation från LTU och information kring din utbildning.

Jag har särskilda skäl att inte närvara vid inskrivningen

Du som är antagen till ett utbildningsprogram ska skriva in dig det datum och på det sätt som du hittar i välkomstinformationen för utbildningen. Har du särskilda skäl kan du i vissa fall bli beviljad ändrad inskrivningsdag. Detta ska du i så fall ansöka om i god tid innan inskrivningsdagen. Ansökan ska motiveras och styrkas med dokument/intyg, ex läkarintyg. Ansökan beviljas inte om du vill avvakta besked från andra utbildningar. Om din ansökan beviljas bestäms ett nytt datum för dig. Har du inte fått din ansökan beviljad så ska du registrera dig enligt välkomstinformationen, annars tappar du din plats. Beslut meddelas via e-post. Blankett finns tillgänglig efter antagningsbesked 2 har publicerats.

Jag har särskilda skäl att påbörja mitt program en annan termin

Om man antagits till ett program men inte kan påbörja utbildningen den terminen kan man i vissa fall söka och beviljas anstånd med studiestarten. Anståndstiden är normalt ett år och får uppgå till högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl (UHRFS 2013:3).

Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning enligt förordningen om militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (UHRFS 2016:1).

Anstånd söker du genom att skicka in intyg som styrker dina skäl. Exempel på intyg som behövs är läkarintyg om du är sjukskriven, intyg från barnmorska om du väntar barn, intyg från skatteverket som styrker att du är vårdnadshavare om du är föräldraledig. Blanketten kommer att finns tillgänglig efter sista svarsdag 17 december. Skicka dokumenten till registrator@ltu.se eller Luleå tekniska universitet, Registrator, 971 87 Luleå. Du måste söka och beviljas anstånd i god tid innan den obligatoriska inskrivningen. Har du inte beviljats anstånd och inte registrerar dig den tid som anges för den utbildning du antagits till så tappar du din plats.

Om du beviljas anstånd måste du spara beslutet. Inför terminen då du ska börja studierna enligt beslutet måste du söka utbildningen på nytt senast sista anmälningsdag. Du ska då också ladda upp anståndsbeslutet på "Mina sidor" på antagning.se. Beslutet gäller när du anmäler dig till samma utbildning, på samma studieort och studieform. Beviljat anstånd träder endast i kraft under förutsättning att utbildningen ges den termin som anståndet gäller för. När du är antagen på nytt så måste du också tacka ja till platsen samt registrera dig, annars förlorar du din plats.

Om du vill överklaga beslutet skall detta ske skriftligt. Redogör för vilket beslut som avses, hur du vill att beslutet ska ändras och varför du anser att beslutet ska ändras. För att ditt överklagande ska tas upp till prövning måste din skrivelse ha inkommit till universitetet inom tre veckor från den dag du fått del av beslutet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Märk överklagandet ”Till överklagandenämnden för högskolan” och skicka det till registrator@ltu.se eller Luleå tekniska universitet, Registrator, 971 87 Luleå