Jag har särskilda skäl att påbörja mina studier en annan termin

Publicerad: 18 december 2018

Anstånd

Om du antagits till en utbildning men inte kan påbörja utbildningen den terminen kan man i vissa fall söka och beviljas anstånd med studiestarten. Anståndstiden är normalt ett år och får uppgå till högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl (UHRFS 2013:3).

Giltiga skäl till anstånd

Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning enligt förordningen om militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (UHRFS 2016:1).

Att ansöka om anstånd

Anstånd söker du genom att skicka in följande:

  • intyg som styrker dina skäl. Exempel på intyg som behövs är läkarintyg om du är sjukskriven, intyg från barnmorska om du väntar barn, intyg från skatteverket som styrker att du är vårdnadshavare om du är föräldraledig

Blanketten kommer att finns tillgänglig efter sista svarsdag

Skicka dokumenten till registrator@ltu.se eller:
Luleå tekniska universitet
Registrator
971 87 Luleå

Du måste vara antagen till utbildningen för att kunna beviljas anstånd. Det innebär att du måste tacka ja till den erbjudna platsen, annars förlorar du din plats och du kan inte beviljas anstånd. Du måste också söka och beviljas anstånd i god tid innan den obligatoriska inskrivningen. Har du inte beviljats anstånd och inte registrerar dig i den tid som anges för den utbildning du antagits till så tappar du din plats.

Om du beviljats anstånd

Om du beviljas anstånd måste du spara beslutet. Inför terminen då du ska börja studierna enligt beslutet måste du söka utbildningen på nytt senast sista anmälningsdag. Du ska då också ladda upp anståndsbeslutet på "Mina sidor" på antagning.se. Läs hur du gör här.

Beslutet gäller när du anmäler dig till samma utbildning, på samma studieort och studieform. Beviljat anstånd träder endast i kraft under förutsättning att utbildningen ges den termin som anståndet gäller för.

När du är antagen på nytt så måste du också tacka ja till platsen samt registrera dig, annars förlorar du din plats.

Om du inte beviljats anstånd

Om du vill överklaga beslutet skall detta ske skriftligt. Redogör för vilket beslut som avses, hur du vill att beslutet ska ändras och varför du anser att beslutet ska ändras. För att ditt överklagande ska tas upp till prövning måste din skrivelse ha inkommit till universitetet inom tre veckor från den dag du fått del av beslutet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Märk överklagandet ”Till överklagandenämnden för högskolan” och skicka det till registrator@ltu.se eller:
Luleå tekniska universitet
Registrator
971 87 Luleå