Obligatoriska kurser
Ekonomie, kandidat

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

De första två åren i utbildningen ägnas åt att skapa en bred ekonomisk kunskapsbas med kurser inom olika ämnen som Marknadsföring, Management, Nationalekonomi, Organisation och Redovisning. Efter det andra året fördjupas studierna inom antingen företagsekonomi eller nationalekonomi. Inom området företagsekonomi finns dessutom möjligheten att fördjupa sig ytterligare inom Redovisning och styrning eller Marknadsföring. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som ger ytterligare födjupning inom det valda området.

En examen inom huvudområdet företagsekonomi innehåller totalt 105 hp inom huvudområdet varav 15 hp utgörs av examensarbete. Därutöver läses 30 hp nationalekonomi, 15 hp juridik, 15 hp statistik och 15 hp vetenskapliga kurser som obligatoriska kurser. En examen inom huvudområdet nationalekonomi innehåller totalt 90 hp inom huvudområdet varav 15 hp utgörs av examensarbete. Därutöver läses 37,5 hp företagsekonomi, 15 hp juridik, 15 hp statistik, 15 hp vetenskapliga kurser som obligatoriska kurser.

Inom utbildningen väljer studenten huvudområde, företagsekonomi eller nationalekonomi, vilka anges som profiler. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Examensutgång

  • Profil: Huvudområde Företagsekonomi
  • Profil: Huvudområde Nationalekonomi

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).
Eller:
Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 52,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
G0006N Vetenskaplig metod 7,5 Grundnivå
G0009N Vetenskap och etik: Introduktion för samhällsvetare 7,5 Grundnivå
J0046N Juridisk introduktionskurs 15,0 Grundnivå
N0027N Marknadsanalys 7,5 Grundnivå
S0004M Statistik 1: undersökningsmetodik 7,5 Grundnivå
S0005M Statistik 2: slumpmodeller och inferens 7,5 Grundnivå

Nationalekonomi: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
N0008N Nationalekonomi A, Mikroteori 7,5 Grundnivå
N0011N Nationalekonomi A, Makroteori 7,5 Grundnivå
N0012N Nationalekonomi A, Tillämpad makroekonomi 7,5 Grundnivå
N0030N Nationalekonomi A, Tillämpad mikroekonomi 7,5 Grundnivå

Företagsekonomi: 37,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0015N Marknadsföring, grundkurs 7,5 Grundnivå
M0024N Affärsstrategi 7,5 Grundnivå
O0017N Ledning och organisation av affärsverksamhet 7,5 Grundnivå
R0008N Inledande extern redovisning 7,5 Grundnivå
R0009N Modeller för intern styrning 7,5 Grundnivå

Kurser inom examensutgång 60 Högskolepoäng