Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Ekonomie, kandidat

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Den treåriga utbildningen leder till en ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi. Det första året i utbildningen ägnas åt att skapa en bred ekonomisk kunskapsbas med kurser inom olika ämnen som Nationalekonomi, Marknadsföring, Organisation samt Redovisning och styrning. Under det andra året läses ekonomikurser parallellt med inledande kurser i juridik, vetenskaplig teori och metod, samt statistik. Efter det andra året fördjupas studierna inom antingen företagsekonomi eller nationalekonomi. Inom området företagsekonomi finns dessutom möjligheten att fördjupa sig ytterligare inom Redovisning och styrning, Ledarskap och affärsutveckling eller Marknadsföring. Under det tredje året kan man välja en verksamhetsförlagd projektkurs i nära samarbete med ett företag eller organisation. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som ger ytterligare fördjupning inom det valda området. En examen inom huvudområdet företagsekonomi innehåller totalt 90 hp inom huvudområdet varav 15 hp utgörs av examensarbete. Därutöver läses 30 hp nationalekonomi, 15 hp juridik, 15 hp statistik, 15 hp vetenskaplig teori, metod och etik som obligatoriska kurser samt 15 hp valfritt utrymme. En examen inom huvudområdet nationalekonomi innehåller totalt 90 hp inom huvudområdet varav 15 hp utgörs av examensarbete. Därutöver läses 37,5 hp företagsekonomi, 15 hp juridik, 15 hp statistik, 15 hp vetenskaplig teori, metod och etik som obligatoriska kurser samt 15 hp valfritt utrymme (varav minst 7,5 hp ska vara inom huvudområde nationalekonomi på fortsättningsnivå). Högst 15 hp kurser på avancerad nivå kan ingå i kandidatexamen, då i valfritt utrymme (dnr 4509-2020). För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Examensutgång

  • Företagsekonomi, specialisering ledarskap & affärsutveckling
  • Företagsekonomi, specialisering marknadsföring
  • Företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning
  • Profil: Huvudområde Nationalekonomi

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Engelska 6, Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Vetenskapliga baskurser: 45 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
G0012N Vetenskapsteori, metod och etik 15,0 Grundnivå
G0018N Tillämpad statistik för ekonomer och samhällsvetare 7,5 Grundnivå
J0046N Juridisk introduktionskurs 15,0 Grundnivå
S0009M Grundläggande statistik 7,5 Grundnivå

Nationalekonomi: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
N0008N Nationalekonomi A, Mikroteori 7,5 Grundnivå
N0011N Nationalekonomi A, Makroteori 7,5 Grundnivå
N0012N Nationalekonomi A, Tillämpad makroekonomi 7,5 Grundnivå
N0040N Nationalekonomi A, Mikroekonomiska tillämpningar 7,5 Grundnivå

Företagsekonomi: 37,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
G0011N Strategisk ledning 7,5 Grundnivå
M0015N Marknadsföring, grundkurs 7,5 Grundnivå
O0017N Ledning och organisation av affärsverksamhet 7,5 Grundnivå
R0008N Inledande extern redovisning 7,5 Grundnivå
R0009N Modeller för intern styrning 7,5 Grundnivå

Kurs inom företagsekonomi och/eller nationalekonomi: 7,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
N0038N Finansiell ekonomi 7,5 Grundnivå

Kurser inom examensutgång